Profilaktyka koronowirusowa- procedury

Opublikowano: czwartek, 21 maj 2020

Prosimy rodziców, którzy wyrażą chęć przyprowadzenia dziecka do szkoły - na zajęcia zajęcia opiekuńczo- wychowawcze I-III,  w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego w związku z COVID 19 o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w przedszkolu i szkole. W załączeniu procedury oraz deklaracje rodziców. W razie wątpliwości prosimy o kontakt - telefon do szkoły 256612285 w godz. 8.00-12

 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. BPA FR. JACZEWSKIEGO
W GÓRKACH - GRUBAKACH DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ZAJĘĆ W KLASACH I-III W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA OBOSTRZEŃ W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

 

I         Organizacja zajęć dla klas I – III  

1.      Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I – III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych  na terenie szkoły.

2.      Zajęcia dydaktyczne zostaną zorganizowane, jeśli ponad połowa uczniów danej klasy wyrazi chęć podjęcia nauki w szkole. Zajęcia wówczas będą przeprowadzone przez wychowawcę  w wymiarze dwóch godzin.  Harmonogram zajęć  opracuje i przedstawi rodzicom  wychowawca. Uczniom nieobecnym w szkole nauczyciel wyśle materiał do pracy w domu.

3.      W sali może przebywać max 12 osób (11 uczniów, 1 nauczyciel) – zgodnie z metrażem sali według wytycznych  GIS.  W przypadku zgłoszenia większej liczby uczniów, niż możliwości powierzchniowe sal, zajęcia przeprowadzone będą w dwóch zespołach, o ustalonych godzinach.

4.      Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy w interwałach adekwatnych do potrzeb uczniów. Dzieci spędzają przerwy pod nadzorem nauczyciela.

5.      Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów w godzinach 8.00 – 12.00. Dzieci korzystające z opieki świetlicowej przychodzą do szkoły w godzinach 7.45-8.00.

6.      Zajęcia świetlicowe odbywają się z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby zostaną dodatkowo wykorzystane  sale dydaktyczne.

7.      Obowiązuje bezwzględny zakaz przychodzenia uczniów do szkoły z objawami chorobowymi: katar, kaszel, wysypka, gorączka, itp. – nauczyciel odmówi przyjęcia.

8.      Jeśli ktoś z domowników lub najbliższej rodziny przebywa na kwarantannie domowej obowiązuje bezwzględny zakaz przyjścia dziecka do szkoły.

9.      Kontakt rodzica z nauczycielem/ sekretariatem odbywa się wyłącznie telefonicznie, pocztą elektroniczną lub inną ustaloną formą. Kontakt z sekretariatem w godzinach 8.00-12.00 – email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon 256612285.

10.  Chęć udziału uczniów w zajęciach dydaktycznych rodzic zgłasza wychowawcy dzień wcześniej do godziny 12.00, a następnie wychowawca  dyrektorowi.

11.  Chęć skorzystania z zajęć opiekuńczo – wychowawczych rodzic zgłasza dzień wcześniej do godziny 12.00 do wychowawcy, a wychowawca do dyrektora.

12.  Uczeń w pierwszym dniu przyjścia do szkoły dostarcza wychowawcy klasy/wychowawcy świetlicy podpisane oświadczenie (Załącznik).

13.  Wychowawca klasy/wychowawca świetlicy informuje codziennie do godziny 9.00 dyrektora o liczbie zgłoszonych dzieci na zajęcia dydaktyczne/opiekuńczo – wychowawcze.

14.  Zajęcia w świetlicy szkolnej będą miały charakter opiekuńczo – wychowawczy, a nauczanie zdalne utrzymane zostaje na dotychczasowych zasadach, jeśli nauczyciel nie prowadzi zajęć w formie stacjonarnej.

II  Zasady bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole

1.      Wprowadza się kategoryczny zakaz wstępu  do placówki rodziców, opiekunów.

2.      Uczeń przychodzi do głównych drzwi szkoły zostaje odebrany od rodzica przez pracownika szkoły, który mierzy dziecku temperaturę za pomocą bezdotykowego termometru, zapisuje wynik na liście opatrzonej datą i przekazuje dziecko pod opiekę nauczycielowi. Jeśli temperatura ciała ucznia wynosi 37 st. lub więcej – nie zostanie on przyjęty na zajęcia, o czym bezzwłocznie wychowawca klasy/wychowawca świetlicy informuje telefonicznie rodzica.

3.      Uczniowie przychodzą do placówki w maseczce, w maseczce także wychodzą ze szkoły (Maseczkę zabiera rodzic / opiekun przyprowadzający dziecko).

4.      Odległość między stanowiskami ucznia wynosi 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka).

5.      Dziecko posiada własne przybory szkolne. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

6.      Uczniowie nie zabierają ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

7.      Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy oraz w razie potrzeby.

8.      Nauczyciele będą ograniczać aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi między uczniami.

9.      W zależności od warunków pogodowych uczniowie będą spędzać czas na zewnątrz (boisko, tereny zielone wokół szkoły).

10.  Uczniowie dezynfekują ręce na terenie szkoły przy użyciu mydła i ciepłej wody, a dłonie wycierają papierowymi ręcznikami. Podczas zajęć uczniowie i nauczyciele NIE MUSZĄ przebywać w maseczkach/ przyłbicach.

11.  Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny miedzy sobą w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący 1,5 – 2m.

12.  Pracownicy obsługi sprzątającej ograniczają kontakty z nauczycielami i uczniami.

13.  Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły, innych uczniów i ich rodziców wynoszący 2 m.

III  Sytuacje szczególne, w tym kwarantanna

1.      Jeżeli w czasie zajęć pojawią się niepokojące objawy chorobowe u dziecka, nauczyciel informuje dyrektora, udaje się z dzieckiem do izolatorium i niezwłocznie powiadamia rodzica/opiekuna. 

2.      Rodzic zobowiązany jest do powiadomienia dyrektora placówki o stanie zdrowia dziecka lub ewentualnym wyniku testu na obecność wirusa COVID – 19.

3.      Obowiązuje bezwzględny zakaz przychodzenia do pracy pracownika z objawami chorobowymi: katar, kaszel, gorączka itp.

4.      W sytuacji gdy pracownik w trakcie wykonywania swoich obowiązków zauważy niepokojące objawy chorobowe,  powiadamia  przełożonego i jak najszybciej opuszcza placówkę.

5.      Pracownik zobowiązany jest do powiadomienia dyrektora placówki o swoim stanie zdrowia  lub ewentualnym wyniku testu na obecność wirusa COVID – 19.

6.      Uwzględniając stopień zagrożenia,  dyrektor kontaktuje się ze Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, zamyka placówkę, ustala listę osób, która powinna być objęta kwarantanną i zarządza dezynfekcję placówki.

 

   Załącznik do wewnętrznych procedur dla klas I - III

                                                                                             

                                                                                                                              Górki – Grubaki , dnia ………2020 r.

 

Dane osobowe rodziców/

prawnych opiekunów dziecka

(Imię i nazwisko, adres zamieszkania)

1 …………………………………..

…………………………………..

2)  …………………………………..

…………………………………..

 

 

Ja/my*niżej podpisani/podpisana:

                                           

I. Zobowiązuję się/zobowiązujemy się* do wysyłania  do Szkoły Podstawowej im. ks. bpa Fr. Jaczewskiego w Górkach- Grubakach dziecka zdrowego, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, w tym spowodowaną wirusem COVID - 19.

II. Oświadczam/oświadczamy, że w miejscu zamieszkania dziecka nie przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

III. Oświadczam, że osoba przyprowadzająca/odbierająca dziecko będzie przestrzegała obowiązku zachowania wszelkich środków ostrożności, w szczególności będzie posiadała osłonięte usta oraz nos, posiadała rękawiczki jednorazowe.

IV. Wyrażam/wyrażamy* zgodę na pomiar temperatury dziecka.

V. Podaję/podajemy* numery telefonów do szybkiej komunikacji:

…………………………………………………………………………….

 

 

                                                                                                                        …………………………  …………………………

                                                                                                                       (podpisy rodziców/prawnych opiekunów)

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

OBOWIĄZKI RODZICÓW, NAUCZYCIELI, INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY
W ZWIĄZKU Z ZAJĘCIAMI DYDAKTYCZNYMI, OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYMI TRWAJĄCYMI  W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA OBOSTRZEŃ W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM
COVID-19

 


RODZICE/ OPIEKUNOWIE/ PRZYPROWADZAJĄCY (ODBIERAJĄCY)
Osoba przyprowadzająca lub odbierająca dziecko ze szkoły:
• Nie wchodzi do budynku, przyprowadza dziecko pod drzwi, przemieszczanie się dziecka od drzwi do szatni a potem do klasy nadzoruje personel szkoły;

• Zachowuje odległość minimum 2 m od pracowników odbierających/ wydających dziecko szkole;

 • Odbiera dziecko od pracownika przed drzwiami wejściowymi do budynku;

• Stosuje się do przyjętych zasad ochrony, jest w maseczce zakrywającej usta i nos oraz w rękawiczkach ochronnych;

• Ma świadomość, że dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane tylko przez osoby zdrowe;

• W przypadku potrzeby wejścia do wnętrza budynku odbywa się to za zgodą upoważnionego pracownika szkoły;

• Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i pracowników dopuszcza się tylko pojedyncze wejścia do budynku;

• W przypadku wejścia do wnętrza budynku istnieje obowiązek zdezynfekowania rąk (rękawiczek) środkiem dezynfekcyjnym udostępnionym przez szkołę.
 
RODZICE
Rodzic jest zobowiązany:

• Wypełnić oświadczenie stanowiące załącznik do Procedury;

• Przekazać dyrektorowi szkoły istotne informacje o stanie zdrowia dziecka w wypełnianym oświadczeniu stanowiącym załącznik do procedury;

• Przyprowadzić do szkoły dziecko zdrowe;

• Wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecku przebywającemu w szkole;

• Nie przyprowadzać dziecka do szkoły w sytuacji, kiedy w domu przebywa osoba objęta kwarantanną lub izolacją;

• Przypominać regularnie dziecku o podstawowych zasadach higieny, zwracać uwagę na to, aby dziecko unikało dotykania oczu, nosa, ust, często myło ręce wodą z mydłem;

• Dopilnować, aby dziecko nie zabierało ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, czy zabawek.
 
NAUCZYCIELE
Nauczyciel jest zobowiązany:

• Przychodzić do pracy jeżeli jest zdrowy, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną;

• Przestrzegać zasad w zakresie higieny rąk, higieny dróg oddechowych podczas kaszlu, kichania;

•Regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to również uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed posiłkami, po powrocie z placu zabaw;

• Zachowywać dystans między innymi pracownikami szkoły w każdej przestrzeni wynoszący minimum 1,5;
•Wyjaśniać dzieciom zasady bezpieczeństwa wiążące się z epidemią oraz na bieżąco przypominać o tych zasadach;
•Dopilnować, aby każdy uczeń posiadał własne przybory i podręczniki, które mogą znajdować się na jego biurku, w plecaku lub w indywidualnej szafce, nie dopuszczając do ich wymiany między uczniami, pożyczania itp.;
•Organizować przerwy między lekcjami nie rzadziej niż po każdych 45 minutach zajęć, sale w tym czasie powinny być wietrzone;

•Organizować zajęcia, w taki sposób, aby dzieci w miarę możliwości zachowywały bezpieczną odległość między sobą;

•Nie organizować wyjść poza teren szkoły, teren miejscowości, dopuszczalne są zajęcia na placu zabaw pod nadzorem nauczyciela z zachowaniem przyjętych w szkole zasad;

• Zwracać uwagę na dezynfekcję zabawek, przyborów sportowych używanych podczas zajęć;

•Unikać gromadzenia się różnych grup (jeżeli takie występują) na jednej powierzchni np. korytarzu, zalecane jest aby dzieci występowały w tych miejscach pojedynczo;

• Powiadomić telefonicznie bez wychodzenia z klasy dyrektora szkoły o zaobserwowaniu u ucznia objawów chorobowych;

• Odizolować ucznia od pozostałych osób w klasie do czasu podjęcia działań przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego wyznaczoną.
 
PRACOWNICY OBSŁUGI
Pracownicy obsługi zobowiązani są do:

• Używania podczas pracy środków ochrony w postaci maseczki osłaniającej nos i usta oraz rękawiczek ochronnych;

• Częstszego sprzątania ciągów komunikacyjnych;

• Dezynfekowania elementów najczęściej dotykanych takich jak poręcze, krzesła, blaty stołów w salach oraz stołówce, klamki używając środków dezynfekcyjnych;

• Przecierania blatów stołów podług w salach, gdzie odbywają się zajęcia, również podczas przerw na posiłki, wyjścia dzieci na plac zabaw, prowadzenia zabiegów dezynfekcyjnych;

• Ograniczenia kontaktu z uczniami i nauczycielami.
 

ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

1. W związku z prowadzonymi zajęciami w szkole podejmuje się następujące działania:
• Wyznacza się gabinet profilaktyczny na piętrze jako izolatkę do wykorzystania w przypadku pojawienia się objawów wskazujących na zakażenie pracownika lub dziecka;
• Gabinet wyposaża się w termometr do mierzenia temperatury oraz środki dezynfekcyjne;
2. W przypadku podejrzenia objawów zakażenia COVID - 19 u pracownika szkoły (nauczyciela, pracownika obsługi), dziecka lub innej osoby przebywającej w obiekcie należy:
• Powiadomić  przełożonego i jak najszybciej opuścić placówkę.
• W przypadku dziecka poinformować dyrektora, udać się z dzieckiem do izolatorium i niezwłocznie powiadomić rodzica/opiekuna w celu odebrania dziecka ze szkoły;
• Dokonać pomiaru temperatury (stan podgorączkowy, temperatura 37ᵒC – 38ᵒC) i ustalić dolegliwości (duszność, objawy przeziębieniowe);
• Powiadomić o podejrzeniu występowania zagrożenia miejscową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Węgrowie na nr tel. 25 792 42 27 (w godzinach pracy) lub 604 135 225 (przez całą dobę);
• Pouczyć rodziców, aby nawiązali kontakt ze Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Węgrowie wskazując nr telefonu w celu poinformowania o zaistniałej sytuacji;
• Rodzice powinni udać się po wcześniejszej konsultacji telefonicznej ze stacją sanitarno – epidemiologiczną swoim środkiem transportu do szpitala zakaźnego lub w inne wskazane przez stację miejsce;
• W przypadku pracownika pouczyć go o obowiązku nawiązania kontaktu telefonicznego pod nr alarmowy 112 lub do oddziału zakaźnego (najbliższy w Siedlcach) pod nr tel. 25 632 20 61; 
• W sytuacji zagrożenia, w razie wątpliwości co do sposobu postępowania wobec dziecka, wykonać połączenie, a w przypadku osoby dorosłej udostępnić nr telefonu Infolinii NFZ dedykowanej w sprawie koronawirusa – 800 190 590;
• W przypadku problemów z wykonaniem połączenia przez osobę dorosłą zagrożoną, wykonanie połączenia przez innego pracownika;
• Obszar w którym przebywał z objawami zakażenia pracownik lub dziecko, pomieszczenie lub droga przemieszczania się, powinien podlegać gruntownemu sprzątaniu z użyciem detergentów, oraz dezynfekcji.

Regulamin pracy zdalnej

Opublikowano: poniedziałek, 23 marzec 2020

REGULAMIN PRACY ZDALNEJ

(dotyczy zajęć prowadzonych w formie on-line) 


1. Rozmowę - wideo lekcję zawsze rozpoczyna Nauczyciel, Uczniowie do niej dołączają.
2. Przed rozpoczęciem lekcji każdy Uczeń w tzw. trybie oczekiwania na Nauczyciela ma wyłączoną kamerę oraz mikrofon.
3. Podczas zajęć Uczeń ma wyłączoną kamerę, włącza ją na wyraźną prośbę Nauczyciela.
4. Przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu zajęć Uczniowie nie prowadzą rozmów między sobą w formie czatu.
5. Rozpoczynamy lekcje punktualnie.
6. W czasie lekcji obowiązują zasady wzajemnego szacunku:
• w ciszy i skupieniu słuchamy osoby mówiącej,
• kulturalnie zwracamy się do nauczyciela i kolegów/koleżanek,
• jesteśmy wobec siebie uprzejmi i życzliwi.
7. W czasie dyskusji słuchamy uważnie innych i wypowiadamy się, gdy przyjdzie na nas kolej.
8. Jeśli Uczeń chce coś powiedzieć, sygnalizuje to w sposób ustalony z Nauczycielem.
9. Opuszczamy zajęcia tylko za zgodą Nauczyciela.
10. W lekcjach uczestniczą wyłącznie Uczniowie.
11. Pomoc osób trzecich ogranicza się do pomocy technicznej.
12. Podczas zajęć nie spożywamy posiłków.
13. Zajęcia nie mogą być nagrywane bez zgody wszystkich osób w nich uczestniczących (podczas nagrywania uczestnicy otrzymują automatycznie na ekranach komunikat o nagrywaniu).
14. Podczas zajęć zdalnych wszystkie mikrofony w komputerach, telewizory, radia i inne sprzęty w pomieszczeniu powinny być wyciszone.
15. Nie wrzucamy linków, hasztagów itp. na grupę zajęciową bez zgody osoby prowadzącej.
16. Tzw. przejmowanie pulpitu może następować tylko za zgodą nauczyciela do celów związanych z lekcją.
17. Stosujemy się do zasad ustalonych w danej grupie - zespole.
18. Uczeń, który nie stosuje się do zasad może zostać wyłączony z zajęć.
19. Stosowanie się do zasad podczas lekcji online również podlega ocenie i ma wpływ na ocenę końcową/roczną z zachowania.
20. Podczas lekcji online obowiązują zasady zachowania zgodne z zapisami
w Statucie.

Dzień Babci i Dziadka

Opublikowano: środa, 22 styczeń 2020

22 stycznia 2019 r. nasi uczniowie kl. 0-III przedstawili program artystyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowany pod kierunkiem swoich wychowawczyń. Zaproszeni goście mogli wysłuchać piosenek wierszy, obejrzeć układy taneczne.Każdy chciał się zaprezentować przed swoimi bliskimi najlepiej jak tylko potrafi. Oczywiście nie zabrakło życzeń i prezentów własnoręcznie wykonanych. Następnie nasze Kochane Bacie i Drodzy Dziadkowie udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Obraz może zawierać: 10 osób, ludzie stoją, boisko do koszykówki i buty

 

Obraz może zawierać: 12 osób, ludzie na scenie i dziecko, tekst „DZIEN BABCI DZIADKA”

 

"IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMSIE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ"

Opublikowano: niedziela, 29 grudzień 2019

Projekt i konkurs „IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ”

Celem OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI „IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE,LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ” było: przeciwdziałanie fonoholizmowi oraz e-uzależnieniom u dzieci, wzmacnianie więzi rodzinnych, rozwijanie kreatywności uczniów, umiejętne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Dbam o Mój Zasięg” z siedzibą w Gdańsku. Uczestnikami konkursu  mogli  być uczniowie szkół  podstawowych  (od  4  klasy  szkoły podstawowej) oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Do konkursu można było przystąpić jedynie  wówczas,  kiedy szkoła formalnie przystąpiła do projektu. Zadanie  konkursowe polegało  na  wykonaniu filmu  maksymalnie  2  minutowego,  który miał promować i rozwijać nazwę kampanii IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE,LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ.

Nauczyciel prowadzący projekt: Katarzyna Damętka

Nauczyciel prowadzący konkurs: Urszula Matusik-Bujalska

Spotkanie z Mikołajem

Opublikowano: sobota, 30 listopad 2019

2 grudnia 2019 r., nieco wcześniej niż normalnie, przybył do naszej szkoły Mikołaj. Oprócz innego dnia, spotkanie tez było inne. Rozpoczęliśmy od bajki profilaktycznej, która pokazywała, ze w świętach najważniejsze nie są prezenty. Miło, że nasze dzieci wiedziały, że owszem miło jest dostać upominek, ale najważniejsze jest rodzinne spotkanie i atmosfera, złożenie sobie życzeń i przytulenie się. To daje nam poczucie własnej wartości, potrzebę bycia kochanym i dzielenia się przeżyciami z innym człowiekiem. Po bajce dzieci uczestniczyły w zabawach integracyjnych, grach angażujących do działania nie tylko dzieci, ale też dorosłych. Na koniec w świetlicy na dzieci czekał słodki poczęstunek. Wszystko to możliwe było dzięki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Korytnicy, która sfinansowała to przedsięwzięcie.

Obraz może zawierać: 8 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie siedzą i dziecko

Obraz może zawierać: 4 osoby, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją i dziecko

Obraz może zawierać: 4 osoby, uśmiechnięci ludzie, w budynku

Obraz może zawierać: 1 osoba, w budynku

Obraz może zawierać: 10 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją i w budynku