matematyka z klasą

Opublikowano: poniedziałek, 26 listopad 2018

matematyka z klasą

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Opublikowano: wtorek, 31 lipiec 2018

Klauzula informacyjna RODO

 

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz.U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szkoła Podstawowa im. bpa Franciszka Jaczewskiego w Górkach - Grubakach, Górki - Grubaki 22a, 07-120 Korytnica, tel. 25 661 22 85.

Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) - Pana Marka Daniela, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Do zakresu działania Administratora należy wykonywanie zadań publicznych oraz innych o charakterze kulturalnym, sportowym i rozrywkowym. Administrator gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz pozostałych zadań na podstawie Państwa zgody.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z ustawy Prawo Oświatowe i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Administratora oraz na podstawie zgód wyrażonych przez osobę, której dane są przetwarzane. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie, niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

W zależności od czynności przetwarzania, której poddawane są Państwa dane osobowe w Szkole Podstawowej w Górkach -Grubakach, podanie danych osobowych może być wymagane przepisami prawa, niezbędne do realizacji obowiązku szkolnego lub dobrowolne.

W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. inne jednostki oświatowe, jednostki gminne, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa itp.) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania świadczących usługi na rzecz Administratora.

Dane osobowe przetwarzane przez Szkołę Podstawową w Górkach - Grubakach przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

 • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 • żądania ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną, kierując korespondencję na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę, ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szkołę Podstawową w Górkach - Grubakach, Górki - Grubaki 22a, 07-120 Korytnica. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Administratora Danych prowadzącą przetwarzanie.

Statut Szkoły

Opublikowano: środa, 15 listopad 2017

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W GÓRKACH GRUBAKACH

 

 

Statut został opracowany zgodnie z przepisami :

 

1)ustawy dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. nr 95 poz. 425 i nr 26 poz. 113 z 1992 r. Z późniejszymi zmianami) .

 

 

2)rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 maja 2001 r. W sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół .

 

 

3)ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju wolnego (Dz. U. nr 12 poz. 96) .

 

 • 1

OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE

 

1.Typ i nazwa szkoły : Szkoła Podstawowa

2.Siedzibą szkoły jest miejscowość Górki Grubaki .

3.Szkołę prowadzi organ administracji samorządowej tj. Urząd Gminy w Korytnicy .

4.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest  Dyrektor

      Delegatury w  Siedlcach- Kuratorium Oświaty w Warszawie.

5.Podstawą prawną działalności szkoły jest akt o jej utworzeniu, orzeczenie

       organizacyjne, które określa położenie, zasięg terytorialny (obwód) i

      stopień organizacyjny.

6.Czas trwania cyklu kształcenia w szkole jest zgodny z zarządzeniem MEN

            w sprawie ramowych planów nauczania i wynosi sześć lat .

7.Świadectwo ukończenia szkoły uprawnia do kontynuowania nauki w

       gimnazjum.

8.Szkoła kończy się sprawdzianem .

9.Szkole nadaje imię organ prowadzący, na wniosek rady szkoły lub

      wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców. Imię szkoły będzie

             związane z kierunkiem pracy wychowawczej i dydaktycznej szkoły.

10.Ustalona nazwa używana przez szkołę w pełnym brzmieniu . Na pieczątkach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy .

 

 • 2

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

 Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. z dn. 7.IX.19991 r.  „O systemie oświaty” (Dz. U. z 1996 roku Nr 67 ). Przestrzega postanowień Konstytucji RP , kieruje się wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz w Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka i w planie pracy szkoły a w szczególności :

1.Umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz kontynuację nauki w gimnazjum .

2.Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów .

3.Szkoła prowadzi działalność wychowawczą na podstawie obranych celów wychowawczych realizowanych w corocznie układanym lub nowelizowanym programie wychowawczym .

4.Sprawuje opiekę nad uczniami w czasie zajęć lekcyjnych , przerw i organizowanych przez szkołę zajęć pozalekcyjnych .

5.Organizuje współpracę z poradniami psychiczno-pedagogicznymi i różnymi środkami poradnictwa dla dzieci i rodziców .

6.Organizuje współpracę rodziców z organami szkoły zorganizowaną w ramach rady rodziców , rady szkoły .

7.Utrzymywania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki , wychowania i   opieki .

8.Upowszechnienie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowania właściwych postaw wobec problemów  ochrony środowiska

9.Zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowego planu nauczania  .

10.Realizowanie programów nauczania  uwzględniających postawę  programową kształcenia ogólnego .

11.Realizowanie ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasad oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzenia egzaminów .

12.Organizowanie nauki religii na życzenie rodziców .

13.Zapewnienie podtrzymywania kultury i tradycji regionalnej oraz wiedzy o własnym regionie .

 

 • 3

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWANIA

 

Cele i zadania szkoły wynikające ze szkolnego programu nauczania

1.Szkoła posiada szkolny program wychowawczy ( ZAŁĄCZNIK NR 1 do Statutu )  , który zapewnia ciągłość procesu wychowania przez cały cykl kształcenia w I i II etapie edukacyjnym .

2.Program opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym oraz zawiera :

a)opis oczekiwanej sylwetki absolwenta szkoły ,

b)metody i formy pracy wychowawczej dostosowane do wieku i możliwości uczniów ,

c)procedury określające  sposób ciągłej współpracy z rodzicami w procesie wychowania ,

d)powinności i treści wychowawcze właściwe dla poszczególnych zajęć edukacyjnych ,

e)powinności wychowawcze będące obowiązkiem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela ,

f)powinności wychowawców klasowych ,

g)harmonogram działań  doraźnych i okolicznościowych ,

h)zwyczaje i obyczaje szkolne ,

3.Szkolny program działań wychowawczych jest realizowany przez wszystkich nauczycieli , a wspomagany przez rodziców .

4.Szkolny program działań wychowawczych opracowuje i zatwierdza Rada Pedagogiczna po zaopiniowaniu Rady Rodziców  i Samorządu Uczniowskiego . Takiemu trybowi podlega  również wprowadzeniu zmian do programu .

5.Realizacja programu nauczania podlega bieżącemu monitorowaniu i corocznej   ocenie .

 

 • 4

SZCZEGÓŁOWE  ZASADY  OCENIANIA

 

1.Szczegółowe zasady oceniania oparte na ustalonym przez ministra właściwego do spraw oświaty  i wychowania zasad oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów zawiera Wewnatrzszkolny System Oceniania Szkoły w Górkach Grubakach  , który stanowi ZAŁĄCZNIK NR 2 do Statutu

 

 • 5

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA UCZNIÓW .

 

1.Szkoła może organizować zajęcia dodatkowe ( dydaktyczne , wychowawcze ) dla uczniów na zasadach dobrowolności uczestnictwa . Celem zajęć pozalekcyjnych jest wzbogacenie oferty edukacyjnej , wyrównywanie szans edukacyjnych  i rozwijanie zainteresowań .

2.Zajęcia , o których mowa w pkt. 1 mogą być odpłatne , organizowane  z godzin przeznaczonych do dyspozycji dyrektora , wynikających  z ramowego planu  nauczania .

3.Nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne są  zobowiązani do ich dokumentowania  - prowadzenia dziennika zawierającego cele i program  zajęć . W dzienniku odnotowuje się również tematy poszczególnych zajęć oraz frekwencję .

4.Realizacja celów pozalekcyjnych podlega kontroli i ocenie poprzez hospitacje diagnozujące analizę wytworów pracy uczniów  oraz badania kompetencji .

 

 • 6

FORMY OPIEKI POMOCY UCZNIOM  ,

 KTÓRYM Z PRZYCZYN LOSOWYCH , ROZWOJOWYCH

 LUB RODZINNYCH POTRZEBNA JEST POMOC I WSPARCIE  .

 

 1. Szkoła udziela pomocy uczniom poprzez :

a)bezpłatne dożywianie we współpracy z GOPS ,

b)organizację nauczania indywidualnego .

c)indywidualną pomoc w nauce udzielana przez nauczycieli .

 

 • 7

WSPÓŁDZIAŁANIE  Z  PORADNIĄ  PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ  I  INNYMI  INSTYTUCJAMI   ŚWIADCZĄCYMI PORADNICTWO  I  SPECJALISTYCZNĄ  POMOC  UCZNIOM  I RODZICOM  .

 

1.Osobą odpowiedzialną za organizację współdziałania z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Węgrowie  i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo dla uczniów i rodziców jest dyrektor i wychowawca klasy .

2.Szkoła stara się zapewnić specjalistyczna pomoc i poradnictwo uczniom i ich rodzicom poprzez :

-badania diagnostyczne ,

-profilaktykę wychowawcza ,

-konsultację psychologiczną ,

-pomoc prawną .

3.Szkoła realizuje zadania wymienione w pkt. 2  przy współpracy z :

-Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna w Węgrowie ,

-Komendą Policji w Korytnicy i Węgrowie ,

-Centrum Pomocy Rodzinie ,

-Wydziałem ds. Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego  w Węgrowie ,

-Towarzystwem Przyjaciół Dzieci .

 • 8

ZASADY  I  FORMY  WSPÓŁDZIAŁANIA  SZKOŁY  Z  RODZICAMI

( prawnymi opiekunami ) W  ZAKRESIE  NAUCZANIA , WYCHOWANIA  I PROFILAKTYKI  .

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM  .

 

1.Zasady bieżących kontaktów rodziców ze szkołą , dotyczących zachowania i postępów w nauce uczniów , określono  w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania .

2.W przypadku poważnych zagrożeń dotyczących losów ucznia ( gwałtowny spadek wyników nauczania  , opuszczania zajęć bez usprawiedliwiania  , wejście w konflikt z prawem  itp. ) przyjmuje zasadę  natychmiastowego kontaktu wychowawcy z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) ,

3.Wszystkie kontakty z rodzicami są odnotowywane w dokumentacji szkolnej  ( dzienniki lekcyjne  , notatki służbowe ) ,

4.Dyrektor szkoły jest do dyspozycji rodziców  podczas godzin urzędowania  szkoły            ( poza stałymi zajęciami dydaktycznymi ) oraz w terminie spotkań z rodzicami , które odbywają się zgodnie z zasadami  zapisanymi w Statucie Szkoły .Szkoła współpracuje z samorządem lokalnym , a w szczególności z radnymi gminy Korytnica  zamieszkałymi na terenie obwodu szkoły . W zakresie potrzeb placówki oraz udostępniania szkoły z całą infrastrukturą na potrzeby środowiska lokalnego . 

 

 • 9  

                                                               ORGANY SZKOŁY

 

1.Organami szkoły są:

          - dyrektor szkoły

    -  rada pedagogiczna

    -  rada rodziców

    -  samorząd uczniowski

2.Zasady działania i porozumiewania się ze sobą poszczególnych organów powinny:

 • gwarantować każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą  i szczegółowo w statucie szkoły.
 • umożliwić poszukiwanie rozwiązań różnych trudnych sytuacji konfliktowych w ramach kompetencji określonych organów szkoły.
 • zapewnić bieżący przepływ informacji pomiędzy organami szkoły o

 podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach, a także możliwość porozumiewania się w tych sprawach.

 

 • 10

OBOWIĄZKI I KOMPETENCJE DYREKTORA SZKOŁY

 

Dyrektor szkoły wybierany jest drogą konkursu   lub  powołania przez organ prowadzący szkołę.

 1. Kieruje działalnością szkoły oraz Rady Pedagogicznej i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Podejmuje decyzje w sprawie obowiązku szkolnego:
 • wcześniejsze przyjęcie do szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno- 

            pedagogicznej    

 • odroczenie ( opinia poradni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 • zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą
 • kontrola spełniania obowiązku szkolnego

3.Wykonuje zalecenia Kuratorium wynikające z nadzoru pedagogicznego.

4.Sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami( analiza, ocena efektów realizacji programu, pomoc, inspiracja).

5.Odpowiada za bieżące wdrażanie prawa oświatowego na Radach Pedagogicznych śródrocznych i końcoworocznych.

6.Kieruje pracą dydaktyczno-wychowawczą:

 • nadzór pedagogiczny
 • opieka nad uczniem
 • realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej i rady rodziców
 • dysponuje środkami finansowymi i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie
 • zatrudnianie, zwalnianie nauczycieli i innych pracowników szkoły
 • nagrody dyrektora
 • wymierzanie kar porządkowych
 • wnioskowanie w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień ( opinia rady pedagogicznej i związków zawodowych)

7.Przewodniczy radzie pedagogicznej.

8.Wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z prawem.

9.Zezwala na indywidualny program i tok nauki.

10.Zatwierdza plan finansowy i dba o prawidłowe wykorzystanie.

11.Przenosi nauczyciela w stan nieczynny.

12.Kieruje nauczycieli na badania do Komisji ds. Inwalidztwa i zatrudniania.

13.Udziela urlopów płatnych i bezpłatnych nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

14.Ocenia nauczycieli.

15.Zawiesza nauczycieli w pełnieniu obowiązków.

16.Zwalnia ucznia z jednego lub kilku przedmiotów nauczania.

17.Organizuje egzaminy sprawdzające i klasyfikacyjne.

18.Powierza wychowawstwa.

19.Ustala tygodniowy rozkład zajęć.

20.Opracowuje organizację szkoły na dany rok szkolny.

21.Zapewnia warunki do sprawnego procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego.

22.Czuwa nad prawidłowością zabezpieczania mienia szkolnego.

23.Dyrektor szkoły w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami.

 

 • 11

RADA PEDAGOGICZNA

 

1.Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze statutu szkoły.

2.Rada Pedagogiczna jest organem odpowiedzialnym wraz z dyrektorem za realizację programu dydaktyczno-wychowawczego i podejmującym związane z tym decyzje ,a także organem doradczo-opiniodawczym dyrektora szkoły.

3.W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy uczący nauczyciele wraz z dyrektorem jako przewodniczącym.

4.Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

 • zatwierdzanie planów pracy
 • zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
 • podejmowanie uchwał w sprawie przenoszenia uczniów do innych szkół
 • opiniowanie organizacji pracy szkoły ,w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
 • wyrażanie opinii w sprawie przyznawania uczniom nagród, wyróżnień oraz udzielania kar
 • opiniowanie dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
 • opiniowanie propozycji dyrektora szkoły dotyczących przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

5.Rada pedagogiczna współpracuje z rodzicami i opiekunami ucznia.

6.Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego , w każdym semestrze w związku z zatwierdzaniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

7.Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy:

 • przewodniczącego rady
 • organu prowadzącego szkołę
 • co najmniej ⅓ członków Rady Pedagogicznej.

8.Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ⅔ jej członków.

9.Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.

10.W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

11.Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian    i przedstawia go do zaopiniowania Radzie Rodziców.

12.Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora .

13.W przypadkach określonych w pkt. 12 organ prowadzący szkołę jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej.

14.Z zebrania Rady Pedagogicznej sporządza się protokół w terminie 10 dni od daty zebrania i wpisuje się go do księgi protokołów.

15.Protokół z zebrania rady podpisuje przewodniczący obrad , protokolant i pozostali członkowie Rady Pedagogicznej.

16.Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

 • 12

RADA RODZICÓW

 

1.Przy Szkole Podstawowej w Górkach Grubakach  działa Rada Rodziców  stanowiąca reprezentację rodziców uczniów . Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły .

2.Rada rodziców działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu działalności ( ZAŁĄCZNIK NR 3 do statutu )  , który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły .

3.Rada rodziców może  występować do rady pedagogicznej  i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami  dotyczącymi  wszystkich spraw szkoły .

4.W celu wspierania działalności statutowej szkoły  lub placówki rada rodziców  gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców  oraz innych źródeł  . Zasady  wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin , o którym  mowa                     w pkt . 2 .

 

 • 13

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

1.W Szkole Podstawowej w Górkach Grubakach działa Samorząd Uczniowski.

2.Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, samorząd klasowy – uczniowie klasy.

3.Do wyłącznej kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy uchwalenie regulaminu samorządu zgodnego ze statutem szkoły, który określa zasady wyboru i działanie organów samorządu szkolnego.

4.Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie w sprawach dotyczących szkoły, a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw ucznia takich jak:

a)prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami,

b)prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c)prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

d)prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

e)prawo do wyboru nauczycieli pełniących funkcję opiekuna samorządu,

f)dyrektor ma prawo odwołać nauczyciela – opiekuna samorządu uczniowskiego.

 

 • 14

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

1.Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział .

2.Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania dla danego etapu  edukacyjnego z wyodrębnieniem każdego roku  szkolnego .

3.Klasa realizuje program nauczania znajdujący się w szkolnym zestawie programów nauczania  ( ZAŁĄCZNIK  nr   4  Statutu ) .

4.Programy  , o których mowa w pkt. 3 są realizowane w wymiarze tygodniowym wg szkolnego planu nauczania zgodnego z ramowym planem nauczania .

5.Zajęcia edukacyjne w I etapie edukacyjnym prowadzi nauczyciel wg ustalonego przez siebie planu dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów i zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć w ramowym planie nauczania .

6.Nauczyciele  I etapu edukacji układają zajęcia w taki sposób , aby zachować ciągłość nauczania i doskonalenia  podstawowych umiejętności . Wskazane jest takie organizowanie procesu dydaktyczno – wychowawczego , aby w każdym dniu wystąpiły zajęcia ruchowe , których łączny tygodniowy  czas powinien wynosić co najmniej 3 godziny .

7.Podstawową formą pracy szkoły w II etapie edukacyjnym są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym  - godzina lekcyjna trwa 45 minut .

8.Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 • 15

 

1.Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów , którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem i programem wybranym z zestawu dla danej    klasy , dopuszczonych do użytku szkolnego.

2.Zasady tworzenia oddziałów określają przepisy w sprawie ramowych planów nauczania.

3.W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne, realizujące program wychowania przedszkolnego.

 

 • 16

 

1.Szczegółową organizację nauczania , wychowania i opieki określa arkusz organizacyjny szkoły .

2.Arkusz organizacyjny szkoły opracowuje dyrektor    , do dnia 30 kwietnia każdego roku

       a zatwierdza organ prowadzący  szkołę po wydaniu opinii przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty oddział w Siedlcach  do dnia 30 maja danego roku.

 1. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się szczegółową liczbę pracowników szkoły łącznie    z liczbą stanowisk kierowniczych , ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych , w tym kół zainteresowań innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

4.Na podstawie  zatwierdzonego  arkusza organizacji , dyrektor szkoły ustala tygodniowy rozkład zajęć  określający organizację stałych , obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych .

5.Do ustalenia tygodniowego rozkładu zajęć dyrektor szkoły może powołać doraźny  zespół spośród członków Rady Pedagogicznej .

 1. Tygodniowy rozkład zajęć kl. I- III określa ogólny przydział czasu na nauczanie zintegrowane, szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel.

 

 • 17

 

1.Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-  wychowawcze prowadzone w systemie zintegrowanym, blokowym i klasowo- lekcyjnym.

2.Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3.Za zgodą dyrektora szkoły oraz nauczyciela zakłady kształcenia nauczycieli oraz uczelnie wyższe kształcące nauczycieli mogą zawierać z nauczycielami szkoły umowę o odbywaniu praktyk przez słuchaczy tego zakładu lub uczelni oraz wnioskować o powierzenie nauczycielowi funkcji nauczyciela szkoły ćwiczeń.

 

 • 18

 

Do realizacji celów statutowych szkoła posiada :

a.6 sal lekcyjnych ,

b.bibliotekę z księgozbiorem ,

c.pomieszczenie administracyjno – gospodarcze ,

d.świetlicę ,

e.sklepik ,

f.izbę regionalną .

 

 • 19

 

2.W czasie zajęć lekcyjnych opiekę sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia .

3.W czasie zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę sprawuje nauczyciel odpowiedzialny za te zajęcia wyznaczony przez dyrektora szkoły .

4.W czasie przerw opiekę sprawuje nauczyciel dyżurny .

Do obowiązków nauczycieli dyżurujących należy :

a.nadzór nad uczniami w czasie przerw między lekcyjnych

b.udzielenie pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym

     Nauczyciel dyżurny rozpoczyna pracę 10 minut przed jego planowanym rozkładem lekcji , a kończy po zakończeniu swoich zajęć lekcyjnych . Plan dyżurów ustala dyrektor szkoły a opiniuje Rada Pedagogiczna .

Nad całością spraw opiekuńczych czuwa dyrektor szkoły .

 

 • 20

 

1.Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi zwanego wychowawcą .

2.Dla zachowania ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności dyrektor szkoły powierza wychowawstwo jednemu nauczycielowi od klasy I-III i jednemu w dalszym toku nauki tj. od kl. IV-VI .

3.Zmiany wychowawcy można dokonać w przypadku :

-przeniesienia nauczyciela ,

-długotrwałej nieobecności ,

-jeżeli na ogólnym zebraniu rodziców danego oddziału zostanie zgłoszony wniosek o zmianę nauczyciela wychowawcy i opowie się za nim 2/3 rodziców , uczniów danej klasy ,

- uchwały Rady Pedagogicznej .       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 • 21

BIBLIOTEKA

 

1.Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkoły, służącą realizacji potrzeb dydaktyczno- wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2.Użytkownikami biblioteki szkolnej są : uczniowie, nauczyciele, rodzice, administracja szkolna i inne środowiska, na których terenie działa szkoła.

3.Godziny pracy biblioteki powinny umożliwić dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

4.Zasady zachowania w bibliotece i korzystania z księgozbioru określa regulamin czytelnika.

5.Nauczyciel bibliotekarz odpowiada za realizację ścieżki edukacji czytelniczej i medialnej  i inne zadania wymienione w jego zakresie czynności .

6.Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

 • ustalanie budżetu dla biblioteki z dyrekcją szkoły i księgowością oraz uzupełnianie księgozbioru
 • planowanie pracy biblioteki
 • sporządzanie sprawozdań okresowych i rocznych z jej działalności
 • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów
 • kształtowanie zainteresowań czytelniczych
 • prowadzenie różnych form pracy pedagogicznej z czytelnikiem
 • prowadzenie różnych form wizualnych propagandy książek i czasopism
 • praca z aktywem bibliotecznym
 • prowadzenie lekcji przysposobienia czytelniczego i informacyjnego
 • konserwacja księgozbioru
 • prowadzenie katalogu alfabetycznego i rzeczowego
 • prowadzenie dokumentacji finansowej, dziennika biblioteki, statystyki wypożyczeń
 • współpraca z aktywem uczniowskim zrzeszonym w sekcji biblioteki
 • zakup woluminów ze środków finansowych szkoły lub rady rodziców
 • zakup z funduszy wypracowanych przez aktyw biblioteczny
 • pozyskiwanie w formie darowizn od osób prywatnych i instytucji .

 

 • 22

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

NAUCZYCIELE

1.Nauczyciel zatrudniony w szkole prowadzi pracę dydaktyczną, opiekuńczą, wychowawczą oraz jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2.Zadania i obowiązki nauczycieli wynikają z zapisów art. 100 Kodeksu Pracy , Ustawy o Systemie Oświaty , Karta Nauczyciela rok 1982 z późniejszymi zmianami , przepisów wykonawczych tych ustaw , a także wewnątrzszkolnych uregulowań – regulaminów .

3.Nauczyciel jest zobowiązany do prawidłowego organizowania procesu dydaktycznego, poprzez:

 • realizację wybranego programu dostosowanego do realnych możliwości i potrzeb uczniów
 • dobranie podręcznika korelującego z realizowanym programem
 • podmiotowe traktowanie ucznia
 • pracę z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce
 • optymalne wykorzystanie dostępnych pomocy dydaktycznych, wykonanie ich we własnym zakresie i konserwację
 • włączenie wycieczek do procesu nauczania
 • przeciwdziałanie monotonii poprzez stosowanie różnorodnych form, metod i sposobów pracy
 • eksponowanie treści wychowawczych

4.Obowiązkiem nauczyciela jest wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań, poprzez:

 • otaczanie opieką uczniów zdolnych
 • przygotowywanie uczniów do konkursów
 • inspirowanie i ukierunkowywanie ich pracy własnej
 • poszanowanie godności osobistej ucznia
 • stwarzanie życzliwej atmosfery
 • zwracanie uwagi na prawidłową postawę w ławce
 • maksymalne wykorzystanie czasu na lekcji oraz rozpoczynanie i kończenie jej równo z dzwonkiem

5.Nauczyciel powinien być bezstronny, obiektywny, sprawiedliwie traktować wszystkich uczniów, a mianowicie:

 • ocena musi być jawna i umotywowana
 • nauczyciel jest zobowiązany do wykorzystania każdego momentu lekcji w celu pozytywnej oceny ucznia, udzielania mu pochwały
 • nauczyciel nie może dezaprobować wartości ucznia poprzez szafowanie ocenami miernymi

6.Nauczyciel po rozpoznaniu potrzeb uczniów ma obowiązek udzielania pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych poprzez:  

 • sugerowania wychowawcy konieczności skierowania ucznia do poradni
 • sygnalizowanie wychowawcy spostrzeżeń dotyczących uczniów danej klasy i ewentualną pomoc w ich przezwyciężaniu
 • wykorzystanie w praktyce wskazówek i zaleceń poradni
 • kwalifikowanie uczniów do udziału w zajęciach korekcyjno-wyrównawczych
 • różnicowanie zadań stawianych uczniom w procesie lekcyjnym i pracach domowych
 • udzielanie konsultacji uczniom po dłuższej nieobecności ucznia lub nauczyciela w szkole.

7.Nauczyciel ,w celu doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej powinien:

 • uczestniczyć w konferencjach, zespołach i warsztatach przedmiotowo- metodycznych
 • korzystać z konsultacji udzielanych przez nauczycieli- doradców metodycznych
 • brać udział w kursach, szkoleniach i innych formach doskonalenia organizowanych przez wojewódzki ośrodek metodyczny
 • korzystać z literatury i czasopism fachowych

8.Nauczyciel budując swój wizerunek w środowisku winien pamiętać , że przyczynia się do wzmocnienia autorytetu rady pedagogicznej.

9.Nauczyciel nie może udzielać płatnych korepetycji uczniowi, którego uczy w szkole.

10.Nauczyciel ma obowiązek wykonywania zadań administracyjnych dotyczących swego przedmiotu, klasy lub innych zleconych przez dyrektora szkoły.

11.W przypadku konfliktu nauczyciel – nauczyciel, strony starają się rozwiązać problem miedzy sobą.

12.Jeśli konflikt na powyższym etapie nie zostaje rozwiązany, nauczyciele udają się do dyrektora szkoły z prośbą o rozstrzygnięcie problemu.  Przy rozmowie obecne są zawsze, jednocześnie obie strony konfliktu.

13.Nauczyciele oraz dyrektor mają prawo zwrócić się o pomoc do Rady Pedagogicznej.

14.Jeśli konflikt istnieje nadal nauczyciele oraz dyrektor mają prawo zwrócić się do związków zawodowych, a w ostateczności do Kuratorium Oświaty.

 

 • 23

NAUCZYCIEL – WYCHOWAWCA

 

1.Zadaniem nauczyciela- wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami poprzez realizację celów i zadań szkoły zawartych w statucie oraz administrowanie sprawami kasy.

2.Nauczyciel- wychowawca wspomaga rozwój ucznia, proces uczenia się oraz przygotowywania do życia w rodzinie i społeczeństwie. Rolą wychowawcy jest:

 • stworzenie atmosfery dopingującej ucznia do pracy nad sobą poprzez:
 • różnicowanie zadań stawianych uczniom w zależności od uzdolnień i zainteresowań,
 • utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonym oddziale w celu  ustalenia jednolitych sposobów udzielania im pomocy w nauce oraz jednolitych oddziaływań wychowawczych ,
 • interesowanie się postępami w nauce , wspólne analizowanie problemów  ,
 • nadzór nad regularnym uczęszczaniem uczniów do szkoły , badanie przyczyn   absencji ,
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce,
 • zaznajamianie uczniów z zasadami i sposobami uczenia się,
 • dopingowanie uczniów uzdolnionych do brania udziału w konkursach przedmiotowych,
 • ustalanie wspólnie z uczniami treści i formy    zajęć tematycznych na godzinach będących do dyspozycji wychowawcy,
 • eksponowanie na lekcjach treści mówiących o znacznej roli rodziny,
 • uświadomienie uczniowi faktu, że jest członkiem społeczeństwa i w swym postępowaniu musi kierować się dobrem społeczeństwa.

3.Wychowawca wspomaga działania zespołowe uczniów , wyrabia właściwe postawy oparte na zasadach życzliwości , współdziałania  i koleżeństwa .

4.Wychowawca podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniowskim oraz pomiędzy uczniami.

5.Wychowawca rozwiązuje konflikty nauczyciel – uczeń poprzez rozmowę z nauczycielem, a jeśli to nie pomorze w obecności dyrektora szkoły i rodziców.

6.Wyrabia poczucie odpowiedzialności za ład i porządek , estetykę , czystość na terenie szkoły .

7.Udziela pomocy  uczniom znajdującym się w szczególne trudnej sytuacji życiowej  i wychowawczej .

8.Wykonuje czynności  administracyjne dotyczące  klasy :

 • prowadzi dziennik i arkusze ocen ,
 • sporządza opinię o uczniach ,
 • wypisuje świadectwa promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły ,
 • prowadzi dokumentację wynikającą  z zasad ustalania oceny z zachowania .

9.Opracowuje roczny plan pracy wychowawcy wynikający ze szkolnego programu wychowawczego .

10.Organizuje imprezy klasowe , wyjścia i wyjazdy do kina , teatru , na występy itp.

11.Wychowawca współpracuje z nauczycielami uczącymi w jego klasie, rodzicami, dyrektorem oraz pozaszkolnymi instytucjami.

12.Dyrektor ma prawo nie przydzielić nauczycielowi obowiązków wychowawcy kasy.

13.Za zgodą nauczyciela dyrektor może powierzyć mu obowiązki w dwóch klasach.

14.Dyrektor nie może powierzyć obowiązku wychowawcy nauczycielowi zatrudnionemu w szkole w niepełnym wymiarze godzin oraz nauczycielowi, który nie wyraża na to zgody.

 

INNI PRACOWNICY SZKOŁY

Zadania innych pracowników szkoły określa dyrektor szkoły na mocy odrębnych przepisów.

 

 • 24

UCZNIOWIE SZKOŁY

 

1.Do klasy I przyjmuje się uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły lub na prośbę rodziców ( prawnych opiekunów ) zamieszkałych poza obwodem. Podstawą przyjęcia jest dostarczenie odpowiednich dokumentów ze szkoły , do której dziecko uczęszczało .

2.Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie od 7 do 13 roku życia . Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu .

3.Do szkoły mogą zostać przyjęte dzieci 6 – letnie , na wniosek rodziców , po uprzedniej konsultacji z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną .

4.Dyrektor kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie , a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki , który trwa do 18 roku życia .

5.Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji .

6.W chwili zapisania dziecka do szkoły podstawowej staje się ono uczniem .

7.Pobyt ucznia w szkole określa regulamin ucznia, który jest zbiorem praw i obowiązków ucznia  

 

 • 25

REGULAMIN UCZNIA

 

PRAWA UCZNIA

 

1.Uczeń ma prawo do rozwijania swoich zainteresowań i pogłębiania wiedzy poprzez udział we właściwie organizowanych przez szkołę zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

2.Uczeń ma prawo znać programy nauczania realizowane zarówno na zajęciach lekcyjnych jak i dydaktycznych zajęciach pozalekcyjnych.

3.Uczeń ma prawo do :

 • twórczych poszukiwań intelektualnych
 • swobody wyrażania myśli i przekonań 

       dotyczących wyznawanej religii

 • poszanowania jego godności osobistej oraz 

       kulturalnego traktowania go przez wszystkich  

       pracowników szkoły i kolegów

 • wypoczynku na przerwach oraz do wypoczynku 

       w czasie ferii i przerw świątecznych

 • korzystania z pomieszczeń szkoły, sprzętu,  

       środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki   

       podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych.

4.Jeżeli uczeń ma trudności z jakiegoś przedmiotu wynikające z dłuższej nieobecności z powodowanej chorobą lub dłuższej nieobecności nauczyciela, ma prawo do dodatkowej pomocy w nauce od samorządu klasowego, od nauczyciela danego przedmiotu, od dyrekcji szkoły.

5.Uczeń ma prawo w czasie lub po zakończeniu zajęć zwrócić się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcjach lub występujących w zadaniach domowych.

6.Uczeń ma prawo otrzymać jawną i umotywowaną ocenę za swoją pracę.

7.Oceny semestralne i roczne uczeń ma prawo znać co najmniej 7 dni przed radą klasyfikacyjną.

8.Uczeń ma prawo do egzaminu sprawdzającego, którego zasady wyznacza regulamin oceniania i promowania uczniów.

9.Uczeń ma prawo do informowania go z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie pracy pisemnej sprawdzającej, oprócz krótkich kartkówek sprawdzających materiał z ostatniej lekcji. Dziennie może być przeprowadzona jedna praca pisemna, w ciągu tygodnia nie więcej niż dwie. Praca taka powinna być poprzedzona lekcją powtórzeniową lub podaniem uczniom problemów ukierunkowujących ich samodzielną pracę. Praca powinna być sprawdzona w terminie tygodniowym, omówiona i udostępniona uczniowi do wglądu.

       10.W semestrze uczeń ma prawo do trzykrotnego pisemnego lub ustnego nie         przygotowania się do danej lekcji z danego przedmiotu bez względu na przyczynę.

11.Po wystawieniu ocen za I semestr, uczniowie otrzymują już   oceny  na II semestr.

12.Pierwszego dnia po feriach i kilkudniowych wycieczkach  organizowanych przez szkołę, przysługuje uczniom prawo do  nie oceniania ich przez nauczycieli.

13.W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń i rodzice mają prawo do skargi.

14.Prawo do skargi wygasa po 7 dniach od chwili zajścia.

14.Skargę wnosi uczeń lub uczeń z rodzicem do wychowawcy, który sporządza notatkę w dzienniku.

15.W przypadku gdy sytuacja taka ponownie zachodzi, uczeń z rodzicem maja prawo do skargi u dyrektora szkoły, z czego w dzienniku dyrektor sporządza notatkę.

16.W przypadku poważnego konfliktu ucznia z kolegą, uczeń ma prawo zwrócić się z prośbą do wychowawcy o rozstrzygniecie sporu.

17.Jeśli konflikt nie zostanie rozstrzygnięty, wychowawca zwraca się z problemem do dyrektora.

18.Jeśli i na tym etapie spór istnieje nadal, dyrektor zaprasza do szkoły rodziców uczniów dwóch stron i rozstrzyga konflikt.

19.W przypadku  konfliktu ucznia z nauczycielem, uczeń z rodzicami ma prawo zgłosić sprawę do dyrektora szkoły.

 

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK

 

1.Dbać o dobre imię szkoły, godnie ją reprezentować oraz kontynuować jej tradycje.

2.Okazywać szacunek nauczycielom oraz pracownikom szkoły.

3.Dbać o kulturę słowa.

4.Stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać młodszym i słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy i zdecydowanie reagować na zło.

5.Dbać o środowisko naturalne, o zieleń w szkole i wokół budynku, jak również o porządek w budynku i wokół niego.

6.Dbać o zdrowie bezpieczeństwo swoje i całej społeczności szkolnej.

7.Dbać o higienę osobistą, schludny i estetyczny wygląd.

8.Szanować mienie, by służyło kolejnym rocznikom.

9.Przestrzegać szkolnego porządku w szkole dotyczącego:

 • punktualnego udziału w lekcjach
 • zmiany obuwia
 • dostarczania w ustalonym z wychowawcą

       terminie pisemnych usprawiedliwień  

       nieobecności

 • udział w pracach pisemnych i ustnych, sprawdzianach wiadomości.

10.Cały semestr uczeń ma obowiązek  pracować na ocenę końcową.

 

 • 26

NAGRODY I KARY

 

1.Nagrodę lub karę może otrzymać uczeń, grupa uczniów, klasa.

2.Nagroda może być przyznawana za:

 • bardzo dobre wyniki w nauce
 • stuprocentową frekwencję
 • pracę społeczną na rzecz klasy, szkoły i środowiska
 • wyróżniające wyniki w konkursach, zawodach sportowych i innych formach rywalizacji przynoszących zaszczyt szkole i rodzicom.

3.Nagrodą może być :

 • podwyższenie oceny ze sprawowania
 • pochwała dyrektora szkoły wobec społeczności 

      uczniowskiej

 • list pochwalny do rodziców
 • dyplom uznania
 • nagroda książkowa

4.Nagroda może być udzielona lub przyznana na udokumentowany wniosek:

 • osoby fizycznej
 • samorządu klasowego
 • rady pedagogicznej
 • rady rodziców.

5.Kary udziela się za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia.

6.Kary może udzielić dyrektor szkoły, wychowawca klasy i każdy nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą.

7.Przewiduje się następujące kary w zależności od rodzaju  i wagi przewinienia:

 • wpisanie uwagi do dziennika
 • wykonanie pracy na rzecz szkoły
 • zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły na zewnątrz
 • obniżenie oceny ze sprawowania

8.Kara powinna być udokumentowana na piśmie w postaci wpisu do dziennika przez wychowawcę bądź innego nauczyciela.

9.Uczeń, jego rodzic maja prawo w ciągu 7 dni od ukarania odwołać się do wychowawcy i dyrektora.

10.W przypadku anulowania kary, bądź jej podtrzymania, wychowawca dokonuje wpisu do dziennika.

 

 • 27

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW W SZKOLE

 

Warunki pobytu uczniów w szkole i udziału w zajęciach organizowanych przez szkołę .

1.Szkoła ponosi odpowiedzialność za życie i zdrowie uczniów tylko podczas  trwania :

-zajęć dydaktyczno – wychowawczych  wynikających z tygodniowego rozkładu zajęć ,

-zajęć pozalekcyjnych i wycieczek ,

-wszystkiego rodzaju imprez i uroczystości organizowanych przez szkołę , imprez  i uroczystości organizowanych przez inne podmioty w przypadku udziału w nich reprezentantów szkoły ,

-dojścia lub dojazdu ( organizowanych przez szkołę ) na imprezy i uroczystości  oraz powrót z nich , dopuszcza się odstępstwo od tej zasady w przypadku zgody rodziców   (prawnych opiekunów ) na  indywidualnie dotarcie lub powrót ucznia , zgoda powinna być wyrażona na piśmie lub osobiście ,

2.Szkoła nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wcześniejszego niż wynika to z planu zajęć przyjścia ucznia do szkoły . To samo dotyczy przebywania ucznia na terenie szkoły po skończonych zajęciach .

3.Podczas zajęć i imprez wymienionych w pkt. 1 uczniowie przebywający pod opieką nauczyciela przebywają pod opieką nauczycieli , którzy   zobowiązani są do :

-przestrzegania przepisów BHP  w placówkach oświatowych ,

-nie pozostawiania bez opieki uczniów podczas zajęć w pomieszczeniach szkolnych

-sprawdzenia sprawności sprzętu sportowego na boisku  na początku zajęć ,

-asekuracji ćwiczeń na przyrządach ,

4.Zasady zwalniania uczniów z lekcji wynikających z tygodniowego rozkładu           zajęć :

a)uczeń nie ma prawa opuścić zajęć lekcyjnych bez pisemnej zgody rodziców  lub ich osobistego przybycia i zwolnienia ucznia ze szkoły ,

b)ustalenia zawarte w w/w pkt.  dotyczą szczególnie przypadków złego   ucznia ,

c)odpowiedzialność za realizację ustaleń zawartych w pkt 4 a. b ponosi wychowawca danej klasy , a w przypadku jego nieobecności  w szkole  - nauczyciel prowadzący zajęcia w porozumieniu z dyrekcją szkoły .

5.Zasady obowiązujące podczas wycieczek szkolnych :

a)nauczyciel zgłasza każde wyjście poza teren szkoły dyrektorowi  podając ilość uczestników  wycieczki  i czas jej trwania ,

b)na udział ucznia w wycieczce poza teren miejscowości nauczyciel musi uzyskać zgodę rodziców ( opiekunów )

c)wszystkie wycieczki zamiejscowe wymagają zgłoszenia do dyrektora  szkoły co najmniej 14 dni przed planowanym wyjazdem ,

d)nie wolno organizować wycieczek podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych e)nauczyciel organizujący wycieczką zamiejscową zobowiązany jest do zapoznania uczniów i rodziców z jej regulaminem  oraz podać program i cel wycieczki przynajmniej na jeden dzień  przed jej terminem .

6.Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do ochrony uczniów przed przemocą , demoralizacją  poprzez niezwłoczne informowanie dyrektora o nakłanianiu uczniów do picia alkoholu , palenia papierosów , stosowania przemocy i wymuszenia pieniędzy .

 

 • 28

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Szkoła używa pieczęci  urzędowej:

 • metalowej, małej, okrągłej o treści ,, Szkoła Podstawowa w Górkach Grubakach”
 • metalowej, dużej, okrągłej o treści ,, Szkoła Podstawowa w Górkach Grubakach”
 • metalowej , dużej, okrągłej o treści ,, Szkoła Podstawowa w Górkach Grubakach”
 • plastikowej, prostokątnej o treści ,, Szkoła Podstawowa w Górkach Grubakach               07- 120 Korytnica tel. ( 0- 25 ) 661- 22- 85 ,

podając również Nr NIP 824 – 16 – 00 – 421

i Nr REGON 001124187

   Szkoła prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną i ustaleniami Ministra Edukacji Narodowej .

2.Szkoła przechowuje dokumentację zgodnie , która jest podstawą wydawania świadectw i ich duplikatów .

3.Statut szkoły może być nowelizowany i uchwalany przez radę pedagogiczną .

4.Wszystkie uregulowania prawa wewnątrzszkolnego muszą być zgodne ze statutem .