Regulamin pracy zdalnej

Opublikowano: wtorek, 12 maj 2020

REGULAMIN PRACY ZDALNEJ

(dotyczy zajęć prowadzonych w formie on-line)


1. Rozmowę - wideo lekcję zawsze rozpoczyna Nauczyciel, Uczniowie do niej dołączają.
2. Przed rozpoczęciem lekcji każdy Uczeń w tzw. trybie oczekiwania na Nauczyciela ma wyłączoną kamerę oraz mikrofon.
3. Podczas zajęć Uczeń ma wyłączoną kamerę, włącza ją na wyraźną prośbę Nauczyciela.
4. Przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu zajęć Uczniowie nie prowadzą rozmów między sobą w formie czatu.
5. Rozpoczynamy lekcje punktualnie.
6. W czasie lekcji obowiązują zasady wzajemnego szacunku:
• w ciszy i skupieniu słuchamy osoby mówiącej,
• kulturalnie zwracamy się do nauczyciela i kolegów/koleżanek,
• jesteśmy wobec siebie uprzejmi i życzliwi.
7. W czasie dyskusji słuchamy uważnie innych i wypowiadamy się, gdy przyjdzie na nas kolej.
8. Jeśli Uczeń chce coś powiedzieć, sygnalizuje to w sposób ustalony z Nauczycielem.
9. Opuszczamy zajęcia tylko za zgodą Nauczyciela.
10. W lekcjach uczestniczą wyłącznie Uczniowie.
11. Pomoc osób trzecich ogranicza się do pomocy technicznej.
12. Podczas zajęć nie spożywamy posiłków.
13. Zajęcia nie mogą być nagrywane bez zgody wszystkich osób w nich uczestniczących (podczas nagrywania uczestnicy otrzymują automatycznie na ekranach komunikat o nagrywaniu).
14. Podczas zajęć zdalnych wszystkie mikrofony w komputerach, telewizory, radia i inne sprzęty w pomieszczeniu powinny być wyciszone.
15. Nie wrzucamy linków, hasztagów itp. na grupę zajęciową bez zgody osoby prowadzącej.
16. Tzw. przejmowanie pulpitu może następować tylko za zgodą nauczyciela do celów związanych z lekcją.
17. Stosujemy się do zasad ustalonych w danej grupie - zespole.
18. Uczeń, który nie stosuje się do zasad może zostać wyłączony z zajęć.
19. Stosowanie się do zasad podczas lekcji online również podlega ocenie i ma wpływ na ocenę końcową/roczną z zachowania.
20. Podczas lekcji online obowiązują zasady zachowania zgodne z zapisami w Statucie.

Regulamin pracy zdalnej

Opublikowano: wtorek, 12 maj 2020

REGULAMIN PRACY ZDALNEJ

(dotyczy zajęć prowadzonych w formie on-line)


1. Rozmowę - wideo lekcję zawsze rozpoczyna Nauczyciel, Uczniowie do niej dołączają.
2. Przed rozpoczęciem lekcji każdy Uczeń w tzw. trybie oczekiwania na Nauczyciela ma wyłączoną kamerę oraz mikrofon.
3. Podczas zajęć Uczeń ma wyłączoną kamerę, włącza ją na wyraźną prośbę Nauczyciela.
4. Przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu zajęć Uczniowie nie prowadzą rozmów między sobą w formie czatu.
5. Rozpoczynamy lekcje punktualnie.
6. W czasie lekcji obowiązują zasady wzajemnego szacunku:
• w ciszy i skupieniu słuchamy osoby mówiącej,
• kulturalnie zwracamy się do nauczyciela i kolegów/koleżanek,
• jesteśmy wobec siebie uprzejmi i życzliwi.
7. W czasie dyskusji słuchamy uważnie innych i wypowiadamy się, gdy przyjdzie na nas kolej.
8. Jeśli Uczeń chce coś powiedzieć, sygnalizuje to w sposób ustalony z Nauczycielem.
9. Opuszczamy zajęcia tylko za zgodą Nauczyciela.
10. W lekcjach uczestniczą wyłącznie Uczniowie.
11. Pomoc osób trzecich ogranicza się do pomocy technicznej.
12. Podczas zajęć nie spożywamy posiłków.
13. Zajęcia nie mogą być nagrywane bez zgody wszystkich osób w nich uczestniczących (podczas nagrywania uczestnicy otrzymują automatycznie na ekranach komunikat o nagrywaniu).
14. Podczas zajęć zdalnych wszystkie mikrofony w komputerach, telewizory, radia i inne sprzęty w pomieszczeniu powinny być wyciszone.
15. Nie wrzucamy linków, hasztagów itp. na grupę zajęciową bez zgody osoby prowadzącej.
16. Tzw. przejmowanie pulpitu może następować tylko za zgodą nauczyciela do celów związanych z lekcją.
17. Stosujemy się do zasad ustalonych w danej grupie - zespole.
18. Uczeń, który nie stosuje się do zasad może zostać wyłączony z zajęć.
19. Stosowanie się do zasad podczas lekcji online również podlega ocenie i ma wpływ na ocenę końcową/roczną z zachowania.
20. Podczas lekcji online obowiązują zasady zachowania zgodne z zapisami w Statucie.

Oferta zajęć edukacyjno-opiekuńczych na rok szkolny 2020/2021

Opublikowano: wtorek, 17 marzec 2020

Ogłoszenie o ofercie edukacyjno – opiekuńczej na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie anonimowej ankiety przeprowadzonej na początku marca 2020 roku wśród rodziców młodszych dzieci oceniliśmy zapotrzebowanie na zajęcia edukacyjne dla klas 0-3 oraz na zajęcia opiekuńcze dla dzieci oddziału przedszkolnego i klas 1-3.

Po analizie powyższych ankiet Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Górkach-Grubakach przygotowała następującą ofertę na rok szkolny 2020/2021:

 

  • zajęcia edukacyjne dla klas 0-3: przyrodniczo-eksperymentalne, plastyczne, sportowe (siatkówka z elementami zabawy), teatralne,  język angielski, szachy dla początkujących, programowanie;

 

  • zajęcia opiekuńcze (Świetlica) nawet do godziny 16.00 z myślą o rodzicach pracujących, którzy nie mogą wcześniej odebrać swoich dzieci. Tu godzina odbioru po indywidualnych uzgodnieniach.

 

Zajęcia te prowadzone będą nieodpłatnie przez nauczycieli naszej szkoły, tzn. nie będą otrzymywali za nie wynagrodzenia. Późniejszy odbiór dziecka jest możliwy tylko osobiście, ponieważ nie jest planowana zmiana rozkładu jazdy autobusów w przyszłym roku szkolnym. Zapisy na zajęcia będą możliwe pod koniec sierpnia 2020 roku.

Rada Pedagogiczna SP Górki-Grubaki

matematyka z klasą

Opublikowano: poniedziałek, 26 listopad 2018

matematyka z klasą

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Opublikowano: wtorek, 31 lipiec 2018

Klauzula informacyjna RODO

 

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz.U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szkoła Podstawowa im. bpa Franciszka Jaczewskiego w Górkach - Grubakach, Górki - Grubaki 22a, 07-120 Korytnica, tel. 25 661 22 85.

Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) - Pana Marka Daniela, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Do zakresu działania Administratora należy wykonywanie zadań publicznych oraz innych o charakterze kulturalnym, sportowym i rozrywkowym. Administrator gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz pozostałych zadań na podstawie Państwa zgody.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z ustawy Prawo Oświatowe i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Administratora oraz na podstawie zgód wyrażonych przez osobę, której dane są przetwarzane. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie, niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

W zależności od czynności przetwarzania, której poddawane są Państwa dane osobowe w Szkole Podstawowej w Górkach -Grubakach, podanie danych osobowych może być wymagane przepisami prawa, niezbędne do realizacji obowiązku szkolnego lub dobrowolne.

W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. inne jednostki oświatowe, jednostki gminne, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa itp.) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania świadczących usługi na rzecz Administratora.

Dane osobowe przetwarzane przez Szkołę Podstawową w Górkach - Grubakach przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną, kierując korespondencję na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę, ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szkołę Podstawową w Górkach - Grubakach, Górki - Grubaki 22a, 07-120 Korytnica. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Administratora Danych prowadzącą przetwarzanie.

Więcej artykułów…