Statut Szkoły

Opublikowano: środa, 15 listopad 2017

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W GÓRKACH GRUBAKACH

 

 

Statut został opracowany zgodnie z przepisami :

 

1)ustawy dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. nr 95 poz. 425 i nr 26 poz. 113 z 1992 r. Z późniejszymi zmianami) .

 

 

2)rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 maja 2001 r. W sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół .

 

 

3)ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju wolnego (Dz. U. nr 12 poz. 96) .

 

 • 1

OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE

 

1.Typ i nazwa szkoły : Szkoła Podstawowa

2.Siedzibą szkoły jest miejscowość Górki Grubaki .

3.Szkołę prowadzi organ administracji samorządowej tj. Urząd Gminy w Korytnicy .

4.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest  Dyrektor

      Delegatury w  Siedlcach- Kuratorium Oświaty w Warszawie.

5.Podstawą prawną działalności szkoły jest akt o jej utworzeniu, orzeczenie

       organizacyjne, które określa położenie, zasięg terytorialny (obwód) i

      stopień organizacyjny.

6.Czas trwania cyklu kształcenia w szkole jest zgodny z zarządzeniem MEN

            w sprawie ramowych planów nauczania i wynosi sześć lat .

7.Świadectwo ukończenia szkoły uprawnia do kontynuowania nauki w

       gimnazjum.

8.Szkoła kończy się sprawdzianem .

9.Szkole nadaje imię organ prowadzący, na wniosek rady szkoły lub

      wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców. Imię szkoły będzie

             związane z kierunkiem pracy wychowawczej i dydaktycznej szkoły.

10.Ustalona nazwa używana przez szkołę w pełnym brzmieniu . Na pieczątkach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy .

 

 • 2

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

 Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. z dn. 7.IX.19991 r.  „O systemie oświaty” (Dz. U. z 1996 roku Nr 67 ). Przestrzega postanowień Konstytucji RP , kieruje się wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz w Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka i w planie pracy szkoły a w szczególności :

1.Umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz kontynuację nauki w gimnazjum .

2.Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów .

3.Szkoła prowadzi działalność wychowawczą na podstawie obranych celów wychowawczych realizowanych w corocznie układanym lub nowelizowanym programie wychowawczym .

4.Sprawuje opiekę nad uczniami w czasie zajęć lekcyjnych , przerw i organizowanych przez szkołę zajęć pozalekcyjnych .

5.Organizuje współpracę z poradniami psychiczno-pedagogicznymi i różnymi środkami poradnictwa dla dzieci i rodziców .

6.Organizuje współpracę rodziców z organami szkoły zorganizowaną w ramach rady rodziców , rady szkoły .

7.Utrzymywania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki , wychowania i   opieki .

8.Upowszechnienie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowania właściwych postaw wobec problemów  ochrony środowiska

9.Zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowego planu nauczania  .

10.Realizowanie programów nauczania  uwzględniających postawę  programową kształcenia ogólnego .

11.Realizowanie ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasad oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzenia egzaminów .

12.Organizowanie nauki religii na życzenie rodziców .

13.Zapewnienie podtrzymywania kultury i tradycji regionalnej oraz wiedzy o własnym regionie .

 

 • 3

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWANIA

 

Cele i zadania szkoły wynikające ze szkolnego programu nauczania

1.Szkoła posiada szkolny program wychowawczy ( ZAŁĄCZNIK NR 1 do Statutu )  , który zapewnia ciągłość procesu wychowania przez cały cykl kształcenia w I i II etapie edukacyjnym .

2.Program opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym oraz zawiera :

a)opis oczekiwanej sylwetki absolwenta szkoły ,

b)metody i formy pracy wychowawczej dostosowane do wieku i możliwości uczniów ,

c)procedury określające  sposób ciągłej współpracy z rodzicami w procesie wychowania ,

d)powinności i treści wychowawcze właściwe dla poszczególnych zajęć edukacyjnych ,

e)powinności wychowawcze będące obowiązkiem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela ,

f)powinności wychowawców klasowych ,

g)harmonogram działań  doraźnych i okolicznościowych ,

h)zwyczaje i obyczaje szkolne ,

3.Szkolny program działań wychowawczych jest realizowany przez wszystkich nauczycieli , a wspomagany przez rodziców .

4.Szkolny program działań wychowawczych opracowuje i zatwierdza Rada Pedagogiczna po zaopiniowaniu Rady Rodziców  i Samorządu Uczniowskiego . Takiemu trybowi podlega  również wprowadzeniu zmian do programu .

5.Realizacja programu nauczania podlega bieżącemu monitorowaniu i corocznej   ocenie .

 

 • 4

SZCZEGÓŁOWE  ZASADY  OCENIANIA

 

1.Szczegółowe zasady oceniania oparte na ustalonym przez ministra właściwego do spraw oświaty  i wychowania zasad oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów zawiera Wewnatrzszkolny System Oceniania Szkoły w Górkach Grubakach  , który stanowi ZAŁĄCZNIK NR 2 do Statutu

 

 • 5

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA UCZNIÓW .

 

1.Szkoła może organizować zajęcia dodatkowe ( dydaktyczne , wychowawcze ) dla uczniów na zasadach dobrowolności uczestnictwa . Celem zajęć pozalekcyjnych jest wzbogacenie oferty edukacyjnej , wyrównywanie szans edukacyjnych  i rozwijanie zainteresowań .

2.Zajęcia , o których mowa w pkt. 1 mogą być odpłatne , organizowane  z godzin przeznaczonych do dyspozycji dyrektora , wynikających  z ramowego planu  nauczania .

3.Nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne są  zobowiązani do ich dokumentowania  - prowadzenia dziennika zawierającego cele i program  zajęć . W dzienniku odnotowuje się również tematy poszczególnych zajęć oraz frekwencję .

4.Realizacja celów pozalekcyjnych podlega kontroli i ocenie poprzez hospitacje diagnozujące analizę wytworów pracy uczniów  oraz badania kompetencji .

 

 • 6

FORMY OPIEKI POMOCY UCZNIOM  ,

 KTÓRYM Z PRZYCZYN LOSOWYCH , ROZWOJOWYCH

 LUB RODZINNYCH POTRZEBNA JEST POMOC I WSPARCIE  .

 

 1. Szkoła udziela pomocy uczniom poprzez :

a)bezpłatne dożywianie we współpracy z GOPS ,

b)organizację nauczania indywidualnego .

c)indywidualną pomoc w nauce udzielana przez nauczycieli .

 

 • 7

WSPÓŁDZIAŁANIE  Z  PORADNIĄ  PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ  I  INNYMI  INSTYTUCJAMI   ŚWIADCZĄCYMI PORADNICTWO  I  SPECJALISTYCZNĄ  POMOC  UCZNIOM  I RODZICOM  .

 

1.Osobą odpowiedzialną za organizację współdziałania z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Węgrowie  i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo dla uczniów i rodziców jest dyrektor i wychowawca klasy .

2.Szkoła stara się zapewnić specjalistyczna pomoc i poradnictwo uczniom i ich rodzicom poprzez :

-badania diagnostyczne ,

-profilaktykę wychowawcza ,

-konsultację psychologiczną ,

-pomoc prawną .

3.Szkoła realizuje zadania wymienione w pkt. 2  przy współpracy z :

-Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna w Węgrowie ,

-Komendą Policji w Korytnicy i Węgrowie ,

-Centrum Pomocy Rodzinie ,

-Wydziałem ds. Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego  w Węgrowie ,

-Towarzystwem Przyjaciół Dzieci .

 • 8

ZASADY  I  FORMY  WSPÓŁDZIAŁANIA  SZKOŁY  Z  RODZICAMI

( prawnymi opiekunami ) W  ZAKRESIE  NAUCZANIA , WYCHOWANIA  I PROFILAKTYKI  .

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM  .

 

1.Zasady bieżących kontaktów rodziców ze szkołą , dotyczących zachowania i postępów w nauce uczniów , określono  w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania .

2.W przypadku poważnych zagrożeń dotyczących losów ucznia ( gwałtowny spadek wyników nauczania  , opuszczania zajęć bez usprawiedliwiania  , wejście w konflikt z prawem  itp. ) przyjmuje zasadę  natychmiastowego kontaktu wychowawcy z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) ,

3.Wszystkie kontakty z rodzicami są odnotowywane w dokumentacji szkolnej  ( dzienniki lekcyjne  , notatki służbowe ) ,

4.Dyrektor szkoły jest do dyspozycji rodziców  podczas godzin urzędowania  szkoły            ( poza stałymi zajęciami dydaktycznymi ) oraz w terminie spotkań z rodzicami , które odbywają się zgodnie z zasadami  zapisanymi w Statucie Szkoły .Szkoła współpracuje z samorządem lokalnym , a w szczególności z radnymi gminy Korytnica  zamieszkałymi na terenie obwodu szkoły . W zakresie potrzeb placówki oraz udostępniania szkoły z całą infrastrukturą na potrzeby środowiska lokalnego . 

 

 • 9  

                                                               ORGANY SZKOŁY

 

1.Organami szkoły są:

          - dyrektor szkoły

    -  rada pedagogiczna

    -  rada rodziców

    -  samorząd uczniowski

2.Zasady działania i porozumiewania się ze sobą poszczególnych organów powinny:

 • gwarantować każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą  i szczegółowo w statucie szkoły.
 • umożliwić poszukiwanie rozwiązań różnych trudnych sytuacji konfliktowych w ramach kompetencji określonych organów szkoły.
 • zapewnić bieżący przepływ informacji pomiędzy organami szkoły o

 podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach, a także możliwość porozumiewania się w tych sprawach.

 

 • 10

OBOWIĄZKI I KOMPETENCJE DYREKTORA SZKOŁY

 

Dyrektor szkoły wybierany jest drogą konkursu   lub  powołania przez organ prowadzący szkołę.

 1. Kieruje działalnością szkoły oraz Rady Pedagogicznej i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Podejmuje decyzje w sprawie obowiązku szkolnego:
 • wcześniejsze przyjęcie do szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno- 

            pedagogicznej    

 • odroczenie ( opinia poradni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 • zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą
 • kontrola spełniania obowiązku szkolnego

3.Wykonuje zalecenia Kuratorium wynikające z nadzoru pedagogicznego.

4.Sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami( analiza, ocena efektów realizacji programu, pomoc, inspiracja).

5.Odpowiada za bieżące wdrażanie prawa oświatowego na Radach Pedagogicznych śródrocznych i końcoworocznych.

6.Kieruje pracą dydaktyczno-wychowawczą:

 • nadzór pedagogiczny
 • opieka nad uczniem
 • realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej i rady rodziców
 • dysponuje środkami finansowymi i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie
 • zatrudnianie, zwalnianie nauczycieli i innych pracowników szkoły
 • nagrody dyrektora
 • wymierzanie kar porządkowych
 • wnioskowanie w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień ( opinia rady pedagogicznej i związków zawodowych)

7.Przewodniczy radzie pedagogicznej.

8.Wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z prawem.

9.Zezwala na indywidualny program i tok nauki.

10.Zatwierdza plan finansowy i dba o prawidłowe wykorzystanie.

11.Przenosi nauczyciela w stan nieczynny.

12.Kieruje nauczycieli na badania do Komisji ds. Inwalidztwa i zatrudniania.

13.Udziela urlopów płatnych i bezpłatnych nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

14.Ocenia nauczycieli.

15.Zawiesza nauczycieli w pełnieniu obowiązków.

16.Zwalnia ucznia z jednego lub kilku przedmiotów nauczania.

17.Organizuje egzaminy sprawdzające i klasyfikacyjne.

18.Powierza wychowawstwa.

19.Ustala tygodniowy rozkład zajęć.

20.Opracowuje organizację szkoły na dany rok szkolny.

21.Zapewnia warunki do sprawnego procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego.

22.Czuwa nad prawidłowością zabezpieczania mienia szkolnego.

23.Dyrektor szkoły w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami.

 

 • 11

RADA PEDAGOGICZNA

 

1.Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze statutu szkoły.

2.Rada Pedagogiczna jest organem odpowiedzialnym wraz z dyrektorem za realizację programu dydaktyczno-wychowawczego i podejmującym związane z tym decyzje ,a także organem doradczo-opiniodawczym dyrektora szkoły.

3.W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy uczący nauczyciele wraz z dyrektorem jako przewodniczącym.

4.Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

 • zatwierdzanie planów pracy
 • zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
 • podejmowanie uchwał w sprawie przenoszenia uczniów do innych szkół
 • opiniowanie organizacji pracy szkoły ,w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
 • wyrażanie opinii w sprawie przyznawania uczniom nagród, wyróżnień oraz udzielania kar
 • opiniowanie dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
 • opiniowanie propozycji dyrektora szkoły dotyczących przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

5.Rada pedagogiczna współpracuje z rodzicami i opiekunami ucznia.

6.Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego , w każdym semestrze w związku z zatwierdzaniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

7.Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy:

 • przewodniczącego rady
 • organu prowadzącego szkołę
 • co najmniej ⅓ członków Rady Pedagogicznej.

8.Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ⅔ jej członków.

9.Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.

10.W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

11.Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian    i przedstawia go do zaopiniowania Radzie Rodziców.

12.Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora .

13.W przypadkach określonych w pkt. 12 organ prowadzący szkołę jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej.

14.Z zebrania Rady Pedagogicznej sporządza się protokół w terminie 10 dni od daty zebrania i wpisuje się go do księgi protokołów.

15.Protokół z zebrania rady podpisuje przewodniczący obrad , protokolant i pozostali członkowie Rady Pedagogicznej.

16.Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

 • 12

RADA RODZICÓW

 

1.Przy Szkole Podstawowej w Górkach Grubakach  działa Rada Rodziców  stanowiąca reprezentację rodziców uczniów . Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły .

2.Rada rodziców działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu działalności ( ZAŁĄCZNIK NR 3 do statutu )  , który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły .

3.Rada rodziców może  występować do rady pedagogicznej  i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami  dotyczącymi  wszystkich spraw szkoły .

4.W celu wspierania działalności statutowej szkoły  lub placówki rada rodziców  gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców  oraz innych źródeł  . Zasady  wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin , o którym  mowa                     w pkt . 2 .

 

 • 13

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

1.W Szkole Podstawowej w Górkach Grubakach działa Samorząd Uczniowski.

2.Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, samorząd klasowy – uczniowie klasy.

3.Do wyłącznej kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy uchwalenie regulaminu samorządu zgodnego ze statutem szkoły, który określa zasady wyboru i działanie organów samorządu szkolnego.

4.Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie w sprawach dotyczących szkoły, a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw ucznia takich jak:

a)prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami,

b)prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c)prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

d)prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

e)prawo do wyboru nauczycieli pełniących funkcję opiekuna samorządu,

f)dyrektor ma prawo odwołać nauczyciela – opiekuna samorządu uczniowskiego.

 

 • 14

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

1.Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział .

2.Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania dla danego etapu  edukacyjnego z wyodrębnieniem każdego roku  szkolnego .

3.Klasa realizuje program nauczania znajdujący się w szkolnym zestawie programów nauczania  ( ZAŁĄCZNIK  nr   4  Statutu ) .

4.Programy  , o których mowa w pkt. 3 są realizowane w wymiarze tygodniowym wg szkolnego planu nauczania zgodnego z ramowym planem nauczania .

5.Zajęcia edukacyjne w I etapie edukacyjnym prowadzi nauczyciel wg ustalonego przez siebie planu dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów i zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć w ramowym planie nauczania .

6.Nauczyciele  I etapu edukacji układają zajęcia w taki sposób , aby zachować ciągłość nauczania i doskonalenia  podstawowych umiejętności . Wskazane jest takie organizowanie procesu dydaktyczno – wychowawczego , aby w każdym dniu wystąpiły zajęcia ruchowe , których łączny tygodniowy  czas powinien wynosić co najmniej 3 godziny .

7.Podstawową formą pracy szkoły w II etapie edukacyjnym są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym  - godzina lekcyjna trwa 45 minut .

8.Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 • 15

 

1.Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów , którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem i programem wybranym z zestawu dla danej    klasy , dopuszczonych do użytku szkolnego.

2.Zasady tworzenia oddziałów określają przepisy w sprawie ramowych planów nauczania.

3.W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne, realizujące program wychowania przedszkolnego.

 

 • 16

 

1.Szczegółową organizację nauczania , wychowania i opieki określa arkusz organizacyjny szkoły .

2.Arkusz organizacyjny szkoły opracowuje dyrektor    , do dnia 30 kwietnia każdego roku

       a zatwierdza organ prowadzący  szkołę po wydaniu opinii przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty oddział w Siedlcach  do dnia 30 maja danego roku.

 1. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się szczegółową liczbę pracowników szkoły łącznie    z liczbą stanowisk kierowniczych , ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych , w tym kół zainteresowań innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

4.Na podstawie  zatwierdzonego  arkusza organizacji , dyrektor szkoły ustala tygodniowy rozkład zajęć  określający organizację stałych , obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych .

5.Do ustalenia tygodniowego rozkładu zajęć dyrektor szkoły może powołać doraźny  zespół spośród członków Rady Pedagogicznej .

 1. Tygodniowy rozkład zajęć kl. I- III określa ogólny przydział czasu na nauczanie zintegrowane, szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel.

 

 • 17

 

1.Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-  wychowawcze prowadzone w systemie zintegrowanym, blokowym i klasowo- lekcyjnym.

2.Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3.Za zgodą dyrektora szkoły oraz nauczyciela zakłady kształcenia nauczycieli oraz uczelnie wyższe kształcące nauczycieli mogą zawierać z nauczycielami szkoły umowę o odbywaniu praktyk przez słuchaczy tego zakładu lub uczelni oraz wnioskować o powierzenie nauczycielowi funkcji nauczyciela szkoły ćwiczeń.

 

 • 18

 

Do realizacji celów statutowych szkoła posiada :

a.6 sal lekcyjnych ,

b.bibliotekę z księgozbiorem ,

c.pomieszczenie administracyjno – gospodarcze ,

d.świetlicę ,

e.sklepik ,

f.izbę regionalną .

 

 • 19

 

2.W czasie zajęć lekcyjnych opiekę sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia .

3.W czasie zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę sprawuje nauczyciel odpowiedzialny za te zajęcia wyznaczony przez dyrektora szkoły .

4.W czasie przerw opiekę sprawuje nauczyciel dyżurny .

Do obowiązków nauczycieli dyżurujących należy :

a.nadzór nad uczniami w czasie przerw między lekcyjnych

b.udzielenie pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym

     Nauczyciel dyżurny rozpoczyna pracę 10 minut przed jego planowanym rozkładem lekcji , a kończy po zakończeniu swoich zajęć lekcyjnych . Plan dyżurów ustala dyrektor szkoły a opiniuje Rada Pedagogiczna .

Nad całością spraw opiekuńczych czuwa dyrektor szkoły .

 

 • 20

 

1.Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi zwanego wychowawcą .

2.Dla zachowania ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności dyrektor szkoły powierza wychowawstwo jednemu nauczycielowi od klasy I-III i jednemu w dalszym toku nauki tj. od kl. IV-VI .

3.Zmiany wychowawcy można dokonać w przypadku :

-przeniesienia nauczyciela ,

-długotrwałej nieobecności ,

-jeżeli na ogólnym zebraniu rodziców danego oddziału zostanie zgłoszony wniosek o zmianę nauczyciela wychowawcy i opowie się za nim 2/3 rodziców , uczniów danej klasy ,

- uchwały Rady Pedagogicznej .       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 • 21

BIBLIOTEKA

 

1.Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkoły, służącą realizacji potrzeb dydaktyczno- wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2.Użytkownikami biblioteki szkolnej są : uczniowie, nauczyciele, rodzice, administracja szkolna i inne środowiska, na których terenie działa szkoła.

3.Godziny pracy biblioteki powinny umożliwić dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

4.Zasady zachowania w bibliotece i korzystania z księgozbioru określa regulamin czytelnika.

5.Nauczyciel bibliotekarz odpowiada za realizację ścieżki edukacji czytelniczej i medialnej  i inne zadania wymienione w jego zakresie czynności .

6.Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

 • ustalanie budżetu dla biblioteki z dyrekcją szkoły i księgowością oraz uzupełnianie księgozbioru
 • planowanie pracy biblioteki
 • sporządzanie sprawozdań okresowych i rocznych z jej działalności
 • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów
 • kształtowanie zainteresowań czytelniczych
 • prowadzenie różnych form pracy pedagogicznej z czytelnikiem
 • prowadzenie różnych form wizualnych propagandy książek i czasopism
 • praca z aktywem bibliotecznym
 • prowadzenie lekcji przysposobienia czytelniczego i informacyjnego
 • konserwacja księgozbioru
 • prowadzenie katalogu alfabetycznego i rzeczowego
 • prowadzenie dokumentacji finansowej, dziennika biblioteki, statystyki wypożyczeń
 • współpraca z aktywem uczniowskim zrzeszonym w sekcji biblioteki
 • zakup woluminów ze środków finansowych szkoły lub rady rodziców
 • zakup z funduszy wypracowanych przez aktyw biblioteczny
 • pozyskiwanie w formie darowizn od osób prywatnych i instytucji .

 

 • 22

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

NAUCZYCIELE

1.Nauczyciel zatrudniony w szkole prowadzi pracę dydaktyczną, opiekuńczą, wychowawczą oraz jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2.Zadania i obowiązki nauczycieli wynikają z zapisów art. 100 Kodeksu Pracy , Ustawy o Systemie Oświaty , Karta Nauczyciela rok 1982 z późniejszymi zmianami , przepisów wykonawczych tych ustaw , a także wewnątrzszkolnych uregulowań – regulaminów .

3.Nauczyciel jest zobowiązany do prawidłowego organizowania procesu dydaktycznego, poprzez:

 • realizację wybranego programu dostosowanego do realnych możliwości i potrzeb uczniów
 • dobranie podręcznika korelującego z realizowanym programem
 • podmiotowe traktowanie ucznia
 • pracę z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce
 • optymalne wykorzystanie dostępnych pomocy dydaktycznych, wykonanie ich we własnym zakresie i konserwację
 • włączenie wycieczek do procesu nauczania
 • przeciwdziałanie monotonii poprzez stosowanie różnorodnych form, metod i sposobów pracy
 • eksponowanie treści wychowawczych

4.Obowiązkiem nauczyciela jest wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań, poprzez:

 • otaczanie opieką uczniów zdolnych
 • przygotowywanie uczniów do konkursów
 • inspirowanie i ukierunkowywanie ich pracy własnej
 • poszanowanie godności osobistej ucznia
 • stwarzanie życzliwej atmosfery
 • zwracanie uwagi na prawidłową postawę w ławce
 • maksymalne wykorzystanie czasu na lekcji oraz rozpoczynanie i kończenie jej równo z dzwonkiem

5.Nauczyciel powinien być bezstronny, obiektywny, sprawiedliwie traktować wszystkich uczniów, a mianowicie:

 • ocena musi być jawna i umotywowana
 • nauczyciel jest zobowiązany do wykorzystania każdego momentu lekcji w celu pozytywnej oceny ucznia, udzielania mu pochwały
 • nauczyciel nie może dezaprobować wartości ucznia poprzez szafowanie ocenami miernymi

6.Nauczyciel po rozpoznaniu potrzeb uczniów ma obowiązek udzielania pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych poprzez:  

 • sugerowania wychowawcy konieczności skierowania ucznia do poradni
 • sygnalizowanie wychowawcy spostrzeżeń dotyczących uczniów danej klasy i ewentualną pomoc w ich przezwyciężaniu
 • wykorzystanie w praktyce wskazówek i zaleceń poradni
 • kwalifikowanie uczniów do udziału w zajęciach korekcyjno-wyrównawczych
 • różnicowanie zadań stawianych uczniom w procesie lekcyjnym i pracach domowych
 • udzielanie konsultacji uczniom po dłuższej nieobecności ucznia lub nauczyciela w szkole.

7.Nauczyciel ,w celu doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej powinien:

 • uczestniczyć w konferencjach, zespołach i warsztatach przedmiotowo- metodycznych
 • korzystać z konsultacji udzielanych przez nauczycieli- doradców metodycznych
 • brać udział w kursach, szkoleniach i innych formach doskonalenia organizowanych przez wojewódzki ośrodek metodyczny
 • korzystać z literatury i czasopism fachowych

8.Nauczyciel budując swój wizerunek w środowisku winien pamiętać , że przyczynia się do wzmocnienia autorytetu rady pedagogicznej.

9.Nauczyciel nie może udzielać płatnych korepetycji uczniowi, którego uczy w szkole.

10.Nauczyciel ma obowiązek wykonywania zadań administracyjnych dotyczących swego przedmiotu, klasy lub innych zleconych przez dyrektora szkoły.

11.W przypadku konfliktu nauczyciel – nauczyciel, strony starają się rozwiązać problem miedzy sobą.

12.Jeśli konflikt na powyższym etapie nie zostaje rozwiązany, nauczyciele udają się do dyrektora szkoły z prośbą o rozstrzygnięcie problemu.  Przy rozmowie obecne są zawsze, jednocześnie obie strony konfliktu.

13.Nauczyciele oraz dyrektor mają prawo zwrócić się o pomoc do Rady Pedagogicznej.

14.Jeśli konflikt istnieje nadal nauczyciele oraz dyrektor mają prawo zwrócić się do związków zawodowych, a w ostateczności do Kuratorium Oświaty.

 

 • 23

NAUCZYCIEL – WYCHOWAWCA

 

1.Zadaniem nauczyciela- wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami poprzez realizację celów i zadań szkoły zawartych w statucie oraz administrowanie sprawami kasy.

2.Nauczyciel- wychowawca wspomaga rozwój ucznia, proces uczenia się oraz przygotowywania do życia w rodzinie i społeczeństwie. Rolą wychowawcy jest:

 • stworzenie atmosfery dopingującej ucznia do pracy nad sobą poprzez:
 • różnicowanie zadań stawianych uczniom w zależności od uzdolnień i zainteresowań,
 • utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonym oddziale w celu  ustalenia jednolitych sposobów udzielania im pomocy w nauce oraz jednolitych oddziaływań wychowawczych ,
 • interesowanie się postępami w nauce , wspólne analizowanie problemów  ,
 • nadzór nad regularnym uczęszczaniem uczniów do szkoły , badanie przyczyn   absencji ,
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce,
 • zaznajamianie uczniów z zasadami i sposobami uczenia się,
 • dopingowanie uczniów uzdolnionych do brania udziału w konkursach przedmiotowych,
 • ustalanie wspólnie z uczniami treści i formy    zajęć tematycznych na godzinach będących do dyspozycji wychowawcy,
 • eksponowanie na lekcjach treści mówiących o znacznej roli rodziny,
 • uświadomienie uczniowi faktu, że jest członkiem społeczeństwa i w swym postępowaniu musi kierować się dobrem społeczeństwa.

3.Wychowawca wspomaga działania zespołowe uczniów , wyrabia właściwe postawy oparte na zasadach życzliwości , współdziałania  i koleżeństwa .

4.Wychowawca podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniowskim oraz pomiędzy uczniami.

5.Wychowawca rozwiązuje konflikty nauczyciel – uczeń poprzez rozmowę z nauczycielem, a jeśli to nie pomorze w obecności dyrektora szkoły i rodziców.

6.Wyrabia poczucie odpowiedzialności za ład i porządek , estetykę , czystość na terenie szkoły .

7.Udziela pomocy  uczniom znajdującym się w szczególne trudnej sytuacji życiowej  i wychowawczej .

8.Wykonuje czynności  administracyjne dotyczące  klasy :

 • prowadzi dziennik i arkusze ocen ,
 • sporządza opinię o uczniach ,
 • wypisuje świadectwa promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły ,
 • prowadzi dokumentację wynikającą  z zasad ustalania oceny z zachowania .

9.Opracowuje roczny plan pracy wychowawcy wynikający ze szkolnego programu wychowawczego .

10.Organizuje imprezy klasowe , wyjścia i wyjazdy do kina , teatru , na występy itp.

11.Wychowawca współpracuje z nauczycielami uczącymi w jego klasie, rodzicami, dyrektorem oraz pozaszkolnymi instytucjami.

12.Dyrektor ma prawo nie przydzielić nauczycielowi obowiązków wychowawcy kasy.

13.Za zgodą nauczyciela dyrektor może powierzyć mu obowiązki w dwóch klasach.

14.Dyrektor nie może powierzyć obowiązku wychowawcy nauczycielowi zatrudnionemu w szkole w niepełnym wymiarze godzin oraz nauczycielowi, który nie wyraża na to zgody.

 

INNI PRACOWNICY SZKOŁY

Zadania innych pracowników szkoły określa dyrektor szkoły na mocy odrębnych przepisów.

 

 • 24

UCZNIOWIE SZKOŁY

 

1.Do klasy I przyjmuje się uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły lub na prośbę rodziców ( prawnych opiekunów ) zamieszkałych poza obwodem. Podstawą przyjęcia jest dostarczenie odpowiednich dokumentów ze szkoły , do której dziecko uczęszczało .

2.Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie od 7 do 13 roku życia . Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu .

3.Do szkoły mogą zostać przyjęte dzieci 6 – letnie , na wniosek rodziców , po uprzedniej konsultacji z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną .

4.Dyrektor kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie , a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki , który trwa do 18 roku życia .

5.Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji .

6.W chwili zapisania dziecka do szkoły podstawowej staje się ono uczniem .

7.Pobyt ucznia w szkole określa regulamin ucznia, który jest zbiorem praw i obowiązków ucznia  

 

 • 25

REGULAMIN UCZNIA

 

PRAWA UCZNIA

 

1.Uczeń ma prawo do rozwijania swoich zainteresowań i pogłębiania wiedzy poprzez udział we właściwie organizowanych przez szkołę zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

2.Uczeń ma prawo znać programy nauczania realizowane zarówno na zajęciach lekcyjnych jak i dydaktycznych zajęciach pozalekcyjnych.

3.Uczeń ma prawo do :

 • twórczych poszukiwań intelektualnych
 • swobody wyrażania myśli i przekonań 

       dotyczących wyznawanej religii

 • poszanowania jego godności osobistej oraz 

       kulturalnego traktowania go przez wszystkich  

       pracowników szkoły i kolegów

 • wypoczynku na przerwach oraz do wypoczynku 

       w czasie ferii i przerw świątecznych

 • korzystania z pomieszczeń szkoły, sprzętu,  

       środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki   

       podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych.

4.Jeżeli uczeń ma trudności z jakiegoś przedmiotu wynikające z dłuższej nieobecności z powodowanej chorobą lub dłuższej nieobecności nauczyciela, ma prawo do dodatkowej pomocy w nauce od samorządu klasowego, od nauczyciela danego przedmiotu, od dyrekcji szkoły.

5.Uczeń ma prawo w czasie lub po zakończeniu zajęć zwrócić się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcjach lub występujących w zadaniach domowych.

6.Uczeń ma prawo otrzymać jawną i umotywowaną ocenę za swoją pracę.

7.Oceny semestralne i roczne uczeń ma prawo znać co najmniej 7 dni przed radą klasyfikacyjną.

8.Uczeń ma prawo do egzaminu sprawdzającego, którego zasady wyznacza regulamin oceniania i promowania uczniów.

9.Uczeń ma prawo do informowania go z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie pracy pisemnej sprawdzającej, oprócz krótkich kartkówek sprawdzających materiał z ostatniej lekcji. Dziennie może być przeprowadzona jedna praca pisemna, w ciągu tygodnia nie więcej niż dwie. Praca taka powinna być poprzedzona lekcją powtórzeniową lub podaniem uczniom problemów ukierunkowujących ich samodzielną pracę. Praca powinna być sprawdzona w terminie tygodniowym, omówiona i udostępniona uczniowi do wglądu.

       10.W semestrze uczeń ma prawo do trzykrotnego pisemnego lub ustnego nie         przygotowania się do danej lekcji z danego przedmiotu bez względu na przyczynę.

11.Po wystawieniu ocen za I semestr, uczniowie otrzymują już   oceny  na II semestr.

12.Pierwszego dnia po feriach i kilkudniowych wycieczkach  organizowanych przez szkołę, przysługuje uczniom prawo do  nie oceniania ich przez nauczycieli.

13.W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń i rodzice mają prawo do skargi.

14.Prawo do skargi wygasa po 7 dniach od chwili zajścia.

14.Skargę wnosi uczeń lub uczeń z rodzicem do wychowawcy, który sporządza notatkę w dzienniku.

15.W przypadku gdy sytuacja taka ponownie zachodzi, uczeń z rodzicem maja prawo do skargi u dyrektora szkoły, z czego w dzienniku dyrektor sporządza notatkę.

16.W przypadku poważnego konfliktu ucznia z kolegą, uczeń ma prawo zwrócić się z prośbą do wychowawcy o rozstrzygniecie sporu.

17.Jeśli konflikt nie zostanie rozstrzygnięty, wychowawca zwraca się z problemem do dyrektora.

18.Jeśli i na tym etapie spór istnieje nadal, dyrektor zaprasza do szkoły rodziców uczniów dwóch stron i rozstrzyga konflikt.

19.W przypadku  konfliktu ucznia z nauczycielem, uczeń z rodzicami ma prawo zgłosić sprawę do dyrektora szkoły.

 

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK

 

1.Dbać o dobre imię szkoły, godnie ją reprezentować oraz kontynuować jej tradycje.

2.Okazywać szacunek nauczycielom oraz pracownikom szkoły.

3.Dbać o kulturę słowa.

4.Stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać młodszym i słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy i zdecydowanie reagować na zło.

5.Dbać o środowisko naturalne, o zieleń w szkole i wokół budynku, jak również o porządek w budynku i wokół niego.

6.Dbać o zdrowie bezpieczeństwo swoje i całej społeczności szkolnej.

7.Dbać o higienę osobistą, schludny i estetyczny wygląd.

8.Szanować mienie, by służyło kolejnym rocznikom.

9.Przestrzegać szkolnego porządku w szkole dotyczącego:

 • punktualnego udziału w lekcjach
 • zmiany obuwia
 • dostarczania w ustalonym z wychowawcą

       terminie pisemnych usprawiedliwień  

       nieobecności

 • udział w pracach pisemnych i ustnych, sprawdzianach wiadomości.

10.Cały semestr uczeń ma obowiązek  pracować na ocenę końcową.

 

 • 26

NAGRODY I KARY

 

1.Nagrodę lub karę może otrzymać uczeń, grupa uczniów, klasa.

2.Nagroda może być przyznawana za:

 • bardzo dobre wyniki w nauce
 • stuprocentową frekwencję
 • pracę społeczną na rzecz klasy, szkoły i środowiska
 • wyróżniające wyniki w konkursach, zawodach sportowych i innych formach rywalizacji przynoszących zaszczyt szkole i rodzicom.

3.Nagrodą może być :

 • podwyższenie oceny ze sprawowania
 • pochwała dyrektora szkoły wobec społeczności 

      uczniowskiej

 • list pochwalny do rodziców
 • dyplom uznania
 • nagroda książkowa

4.Nagroda może być udzielona lub przyznana na udokumentowany wniosek:

 • osoby fizycznej
 • samorządu klasowego
 • rady pedagogicznej
 • rady rodziców.

5.Kary udziela się za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia.

6.Kary może udzielić dyrektor szkoły, wychowawca klasy i każdy nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą.

7.Przewiduje się następujące kary w zależności od rodzaju  i wagi przewinienia:

 • wpisanie uwagi do dziennika
 • wykonanie pracy na rzecz szkoły
 • zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły na zewnątrz
 • obniżenie oceny ze sprawowania

8.Kara powinna być udokumentowana na piśmie w postaci wpisu do dziennika przez wychowawcę bądź innego nauczyciela.

9.Uczeń, jego rodzic maja prawo w ciągu 7 dni od ukarania odwołać się do wychowawcy i dyrektora.

10.W przypadku anulowania kary, bądź jej podtrzymania, wychowawca dokonuje wpisu do dziennika.

 

 • 27

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW W SZKOLE

 

Warunki pobytu uczniów w szkole i udziału w zajęciach organizowanych przez szkołę .

1.Szkoła ponosi odpowiedzialność za życie i zdrowie uczniów tylko podczas  trwania :

-zajęć dydaktyczno – wychowawczych  wynikających z tygodniowego rozkładu zajęć ,

-zajęć pozalekcyjnych i wycieczek ,

-wszystkiego rodzaju imprez i uroczystości organizowanych przez szkołę , imprez  i uroczystości organizowanych przez inne podmioty w przypadku udziału w nich reprezentantów szkoły ,

-dojścia lub dojazdu ( organizowanych przez szkołę ) na imprezy i uroczystości  oraz powrót z nich , dopuszcza się odstępstwo od tej zasady w przypadku zgody rodziców   (prawnych opiekunów ) na  indywidualnie dotarcie lub powrót ucznia , zgoda powinna być wyrażona na piśmie lub osobiście ,

2.Szkoła nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wcześniejszego niż wynika to z planu zajęć przyjścia ucznia do szkoły . To samo dotyczy przebywania ucznia na terenie szkoły po skończonych zajęciach .

3.Podczas zajęć i imprez wymienionych w pkt. 1 uczniowie przebywający pod opieką nauczyciela przebywają pod opieką nauczycieli , którzy   zobowiązani są do :

-przestrzegania przepisów BHP  w placówkach oświatowych ,

-nie pozostawiania bez opieki uczniów podczas zajęć w pomieszczeniach szkolnych

-sprawdzenia sprawności sprzętu sportowego na boisku  na początku zajęć ,

-asekuracji ćwiczeń na przyrządach ,

4.Zasady zwalniania uczniów z lekcji wynikających z tygodniowego rozkładu           zajęć :

a)uczeń nie ma prawa opuścić zajęć lekcyjnych bez pisemnej zgody rodziców  lub ich osobistego przybycia i zwolnienia ucznia ze szkoły ,

b)ustalenia zawarte w w/w pkt.  dotyczą szczególnie przypadków złego   ucznia ,

c)odpowiedzialność za realizację ustaleń zawartych w pkt 4 a. b ponosi wychowawca danej klasy , a w przypadku jego nieobecności  w szkole  - nauczyciel prowadzący zajęcia w porozumieniu z dyrekcją szkoły .

5.Zasady obowiązujące podczas wycieczek szkolnych :

a)nauczyciel zgłasza każde wyjście poza teren szkoły dyrektorowi  podając ilość uczestników  wycieczki  i czas jej trwania ,

b)na udział ucznia w wycieczce poza teren miejscowości nauczyciel musi uzyskać zgodę rodziców ( opiekunów )

c)wszystkie wycieczki zamiejscowe wymagają zgłoszenia do dyrektora  szkoły co najmniej 14 dni przed planowanym wyjazdem ,

d)nie wolno organizować wycieczek podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych e)nauczyciel organizujący wycieczką zamiejscową zobowiązany jest do zapoznania uczniów i rodziców z jej regulaminem  oraz podać program i cel wycieczki przynajmniej na jeden dzień  przed jej terminem .

6.Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do ochrony uczniów przed przemocą , demoralizacją  poprzez niezwłoczne informowanie dyrektora o nakłanianiu uczniów do picia alkoholu , palenia papierosów , stosowania przemocy i wymuszenia pieniędzy .

 

 • 28

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Szkoła używa pieczęci  urzędowej:

 • metalowej, małej, okrągłej o treści ,, Szkoła Podstawowa w Górkach Grubakach”
 • metalowej, dużej, okrągłej o treści ,, Szkoła Podstawowa w Górkach Grubakach”
 • metalowej , dużej, okrągłej o treści ,, Szkoła Podstawowa w Górkach Grubakach”
 • plastikowej, prostokątnej o treści ,, Szkoła Podstawowa w Górkach Grubakach               07- 120 Korytnica tel. ( 0- 25 ) 661- 22- 85 ,

podając również Nr NIP 824 – 16 – 00 – 421

i Nr REGON 001124187

   Szkoła prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną i ustaleniami Ministra Edukacji Narodowej .

2.Szkoła przechowuje dokumentację zgodnie , która jest podstawą wydawania świadectw i ich duplikatów .

3.Statut szkoły może być nowelizowany i uchwalany przez radę pedagogiczną .

4.Wszystkie uregulowania prawa wewnątrzszkolnego muszą być zgodne ze statutem .