Regulamin pracy zdalnej

Opublikowano: poniedziałek, 23 marzec 2020

REGULAMIN PRACY ZDALNEJ

(dotyczy zajęć prowadzonych w formie on-line) 


1. Rozmowę - wideo lekcję zawsze rozpoczyna Nauczyciel, Uczniowie do niej dołączają.
2. Przed rozpoczęciem lekcji każdy Uczeń w tzw. trybie oczekiwania na Nauczyciela ma wyłączoną kamerę oraz mikrofon.
3. Podczas zajęć Uczeń ma wyłączoną kamerę, włącza ją na wyraźną prośbę Nauczyciela.
4. Przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu zajęć Uczniowie nie prowadzą rozmów między sobą w formie czatu.
5. Rozpoczynamy lekcje punktualnie.
6. W czasie lekcji obowiązują zasady wzajemnego szacunku:
• w ciszy i skupieniu słuchamy osoby mówiącej,
• kulturalnie zwracamy się do nauczyciela i kolegów/koleżanek,
• jesteśmy wobec siebie uprzejmi i życzliwi.
7. W czasie dyskusji słuchamy uważnie innych i wypowiadamy się, gdy przyjdzie na nas kolej.
8. Jeśli Uczeń chce coś powiedzieć, sygnalizuje to w sposób ustalony z Nauczycielem.
9. Opuszczamy zajęcia tylko za zgodą Nauczyciela.
10. W lekcjach uczestniczą wyłącznie Uczniowie.
11. Pomoc osób trzecich ogranicza się do pomocy technicznej.
12. Podczas zajęć nie spożywamy posiłków.
13. Zajęcia nie mogą być nagrywane bez zgody wszystkich osób w nich uczestniczących (podczas nagrywania uczestnicy otrzymują automatycznie na ekranach komunikat o nagrywaniu).
14. Podczas zajęć zdalnych wszystkie mikrofony w komputerach, telewizory, radia i inne sprzęty w pomieszczeniu powinny być wyciszone.
15. Nie wrzucamy linków, hasztagów itp. na grupę zajęciową bez zgody osoby prowadzącej.
16. Tzw. przejmowanie pulpitu może następować tylko za zgodą nauczyciela do celów związanych z lekcją.
17. Stosujemy się do zasad ustalonych w danej grupie - zespole.
18. Uczeń, który nie stosuje się do zasad może zostać wyłączony z zajęć.
19. Stosowanie się do zasad podczas lekcji online również podlega ocenie i ma wpływ na ocenę końcową/roczną z zachowania.
20. Podczas lekcji online obowiązują zasady zachowania zgodne z zapisami
w Statucie.

Odsłony: 974